Ovoce do školTOPlist

Akce školy

Kalendář akcí pro školní rok 2019/2020

Září tělovýchovné vycházky - 1. stupeň, adaptační jednodenní výlety - 6. třídy, branné cvičení 27.9.2019
Říjen zahájení činnosti Klubu tvořivých Americká (ve spolupráci s DDM Sova), Den spoření 31.10.2019 (tématická výuka - finanční gramotnost)
Listopad celoškolní projekt "30 let od sametové revoluce" - 14.11. 2019, exkurze Praha 5. třídy, Terezín 9. třídy
Prosinec vánoční besídky, vánoční sportovní turnaje, filmové představení, vánoční jarmark v SRN
Leden
Únor
Březen Den otevřených dveří 12.3.2020, celoškolní projekt "Kniha mého života", burza knih, čtenářská a literární soutěž 3.3.2020, lyžařský kurz 2. stupeň
Duben velikonoční jarmark, zápis dětí do 1. tříd, celoškolní projekt "Den Země"
Květen školní výlety, poznávací výlety do VB, škola v přírodě
Červen školní výlety, branné cvičení, Den dětí, Zdravá výživa celoškolní projekt ( projekt Ovoce do škol)
     

Dlouhodobé projekty

     Pro žáky 1. - 5. ročníku připravujeme pravidelný pobyt 1x ročně ve škole v přírodě.     Dále se žáci účastní projektů v rámci partnerství se základní školou v Marktredwitz, s kterou spolupracujeme již od května 1990.
     Pro žáky učící se anglický jazyk se uskutečňuje týdenní výjezd do Anglie.     Pro starší žáky nabízíme putovní a poznávací expedice na konci každého školního roku v rámci práce v Klubech tvořivých Americká. Tyto výjezdy budou důležitou součástí výchovně vzdělávacího programu naší školy. Jejich cílem je nejen vytvořit prostor pro aplikaci učební látky a praktické poznávání prostředí související s učební látkou, ale také prostor pro praktické rozvíjení dalších kompetencí žáků a jejich osobnostní sociální rozvoj.     Výjezdy budou vždy realizovány se souhlasem a za finančního přispění rodičů.
     V průběhu školního roku jsou také častěji realizovány jednodenní výjezdy, které jsou vždy v přímé souvislosti k právě probíranému učivu.

Krátkodobé projekty

     Naše škola realizuje také krátkodobé projekty. Většina z nich je uskutečňována na úrovni jednotlivých ročníků. Mnoho projektů však probíhá celoškolně nebo spojením několika tříd. Žáci pracují v projektech většinou ve výuce, mnohdy však také v případě jejich zájmu v době odpoledních zájmových aktivit (např. vydávání školního časopisu, práce v Klubech tvořivých Americká) nebo prázdnin (např. dílny k přípravě vánočního jarmarku).
     Ve výhledu je 2. základní škola Cheb připravena po ověření kladů projektového vyučování v letošním školním roce připravit jednotné projekty pro každý školní rok. Chceme v dětech pěstovat a podporovat tvořivost, samostatnost, komunikaci, spolupráci, ale také ohleduplné chování.
     Na intenzivní činnost při naplňování cílů v celoročních projektech má pomoci zaměření, náplň a práce v Klubech tvořivých Americká.

Projekt recyklohraní     V dnešní době různé firmy ve spolupráci se školami učí děti třídit odpad a tím si chránit své životní prostředí. RECYKLOHRANÍ je právě projekt k tomu určený. Je to dlouhodobý školní recyklační program spojený s osvětovou činností ve školských zařízeních. Vznikl pod záštitou MŠMT ČR.
      Naše škola se zapojila do tohoto projektu v roce 2008. Neziskovými společnostmi tohoto projektu jsou ASEKOL, ECOBAT (sběrné nádoby na elektrospotřebiče a vybité baterie) a EKO-KOM (vědomostní soutěže).

Žáci celoročně nosí do školy vysloužilé drobné elektrospotřebiče a plní různé úkoly, za které dostává naše škola bodové ohodnocení. V nabídkovém katalogu je možno tyto body směnit za zajímavé zboží (např. potřeby na VV). Na téma recyklohraní proběhly také projektové dny, kdy se žáci zabývali problematikou třídění odpadu, možnostmi úspory elektrické energie a ochranou životního prostředí.
     V květnu roku 2012 se naše škola zapojila do akce pořádané odborem životního prostředí "Zpívající děti s PET lahvemi na náměstí". Děti rytmicky doprovázely hudbu, tančily a na závěr PEt lahve odhodily do připravených kontejnerů. Celá akce pak pokračovala na Krajince, kde byly připraveny různé soutěžní disciplíny z oblasti ochrany životního prostředí.

V květnu 2012 také naše škola obdržela certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011. Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní. Žáci odevzdali celkem 722 kg elektrozařízení - konkrétně 9 televizí, 3 PC monitory a dále 549 kg ostatních drobných elekrozařízení. Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že tím naše škola uspořila 15,13 MWh elektřiny, 981,04 litrů ropy, 60,24 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,93 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 12,32 tun. Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011 k zobrazení nebo ke stažení
Více informací najdete na stránkách www. recyklohrani.cz

Projekt Zdravé zuby


     Projekt ZDRAVÉ ZUBY je celoroční projekt, do kterého se naše škola zapojuje každý rok již několik let. Jedná se o nejdéle realizovaný projekt pro děti mladšího školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale také v oblasti ochrany a podpory zdraví ve škole. Tým autorů projektu ZDRAVÉ ZUBY se skládá ze specialistů na zubní zdraví a odborníků na školní výukové programy.
      Cílem projektu bylo zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů v budoucích letech. Projekt ZDRAVÉ ZUBY byl začleněn do tématického celku „Člověk a jeho zdraví“ - do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět - 1. stupeň základního vzdělávání.
      Projekt ZDRAVÉ ZUBY se skládal ze 2. etap.
V 1. etapě určené pro 1. - 3. ročník ZŠ se žák seznamoval:
- s významem zubů, jejich funkcí obecně
- s pojmenováváním jednotlivých typů zubů
- popisoval tvar a funkci různých zubů
- jak předcházet vzniku zubního kazu pomocí správného čištění zubů
- jak pečovat o zdravou výživu (denní režim, pitný režim, zdravá strava)
- učil se o hygieně dutiny ústní
- tvořil referáty a sbíral materiály o vhodné stravě z hlediska prevence zubního kazu
- sestavoval si seznam potravin a nápojů prospívajících a neprospívajících zdraví z hlediska zubního zdraví

Ve 2. etapě určené pro 4. a 5. ročník ZŠ se žák seznamoval:
- s rozdílem mezi dočasným a stálým chrupem
- s významem ortodoncie (specializovaným zubním oborem, který se zabývá nepravidelnostmi v postavení zubů, zubních oblouků i čelistních kostí, který se zabývá např. rovnáním zubů pomocí rovnátek)
- učil se různé techniky správného čištění zubů
- s významem nerostných látek v prevenci zubního kazu
- vytvářel samostatné návrhy (literární, výtvarné) propagující zubní zdraví
      K tomu žákům sloužily pracovní listy, které interaktivním způsobem přiblížily dětem problematiku zubního zdraví. Obsahovaly soubor hádanek, kvizů, doplňovaček a omalovánek. Tím zábavnou formou posilovaly a fixovaly správné návyky péče o zubní zdraví. Byly připraveny v souladu s věkovými zvláštnostmi dětí. Za úspěšné vyplnění kvizů každý žák obdržel diplom za absolvování výuky zubního zdraví, který byl barevně odlišen podle jednotlivé třídy (1. červená - začátečník, 2. oranžová - mírně pokročilý, 3. zelená - středně pokročilý, 4. modrá - finalista, 5. fialová - absolvent) viz. příloha. Úkolem pedagoga bylo v tomto projektu motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. Součástí byla soutěžní karta, která byla zároveň podmínkou účasti v soutěži. Po provedeném preventivním vyšetření chrupu stomatolog razítkem potvrdil žákovi soutěžní kartu. Žák poté na soutěžní kartě vyplnil osobní údaje, odpověděl na soutěžní otázku a mohl se zúčastnit soutěže o ceny věnované např. cestovní kanceláří Exim Tours, ukončení soutěže pro tento ročník bylo ke dni 15.05.2010. Na konci projektu žák uměl uplatňovat základní pravidla stravovacích zvyklostí, uměl zhodnotit reklamu z hlediska výživy, uvědomoval si souvislosti mezi vysokou spotřebou tučných, sladkých pokrmů. Přistupoval k výsledkům nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví. Využíval znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

Ovoce do škol

      Ve školním roce 2010/2011 se naše škola se zapojila do projektu "Ovoce do škol". Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Žáci 1. - 5. tříd mají nárok na ovoce nebo zeleninu zdarma. Četnost dodávek je odvislá od počtu přihlášených škol - dětí. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%.Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009.

Projekt Sazka Olympijský víceboj
Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zaregistrovala do projektu Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu - Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1.- 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Více o projektu: zde.