Ovoce do školTOPlist

Vnitřní řád školní družiny

1) Provozní doba školní družiny:

6.30 – 7.40 hod.
11.40 – 16.00 hod.

2) Příchody dětí od 6.30 – 7.30 z Mánesovy ulice. V 7.40 odvádí vychovatelka děti do školních šaten.

3) V 11.40 přebírá vychovatelka děti z 1. a 2. tříd v prostorách školních šaten od vyučujícího, žáky 2.- 4.tříd (ve 12.35) odvádí do družiny vedoucí vychovatelka. Ve 12.45 odchází děti v doprovodu vychovatelky do školní jídelny v Brandlově ulici. V době od 13.30 – 14.30 probíhá zájmové vzdělávání dětí.

4) Odchody dětí:

- po obědě ve 13.15 u školní jídelny
- od 14.30 – 16.00 odchody samostatně nebo s doprovodem dle zápisových lístků nebo na písemnou žádost zákonných zástupců

5) Má-li dítě ze školní družiny odejít mimořádně jinak než je uvedeno na přihlášce, oznámí tuto skutečnost zákonní zástupci předem písemně.

6) Oddělení se spojují v 15.00 a v 15.30 dle rozpisu služeb vychovatelek.

7) Zákonní zástupci a ostatní, kteří chodí pro děti vchodem z Mánesovy ulice, používají zvonek a čekají v průchodu u ŠD. Děti ze 4.oddělení vyzvedávají hlavním vchodem do budovy školy. Povinností vyzvedávající osoby a žáků je oznámit vychovatelce odchod dítěte ze školní družiny.

8) Školní družina ke své činnosti používá především třídy s hernami. K zájmovým a rekreačním činnostem slouží tělocvičny, školní dvorek a školní zahrada.

9) Školní družinu navštěvují především žáci 1.až 3. ročníků. Převážně jsou přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní. Kapacitu školní družiny je možno doplnit žáky z ostatních ročníků, ranní družinu mohou na žádost zákonných zástupců navštěvovat i žáci 2.stupně.

10) O přijetí do školní družiny žádá zákonný zástupce písemně. O přijetí či nepřijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.

11) Na přihlášce je uvedeno jméno a příjmení žáka i jeho zákonného zástupce, místo bydliště, datum narození a datum nástupu do ŠD, zdravotní problémy žáka, telefonické spojení, čas a způsob odchodu ze ŠD.

12) Pokud zákonní zástupci, kteří si v přihlášce vyhradili osobní vyzvedávání dítěte, dítě do konce provozu školní družiny tj. do 16.00 nevyzvednou, čeká vychovatelka po telefonickém oznámení s dítětem ve škole do příchodu vyzvedávající osoby. Pokud se nepodaří telefonické spojení se zákonnými zástupci dítěte, oznámí tuto skutečnost vedení školy a Policii ČR.

13) Odhlášení dítěte ze školní družiny proběhne rovněž písemně na žádost zákonného zástupce. Dítě může být ze ŠD vyloučeno, jestliže hrubě a opakovaně narušuje kázeň v oddělení. Vyloučení předchází přeřazení žáka do jiného oddělení a popř. podmínečné vyloučení.Vyloučit lze také žáka, který měsíc bez omluvy do ŠD nedochází a dále žáka, jenž neuhradil školné v daném termínu.

14) Po dobu pobytu v ŠD se děti mohou zúčastnit výchovného programu a nesmí jej zbytečně narušovat. Během činnosti musí poslouchat a dodržovat pokyny vychovatelky. Žáci nesmí úmyslně ničit vybavení školní družiny.

15) Pitný režim v ŠD je zajištěn zákonnými zástupci individuálně nebo si tekutiny žák zakoupí ve školním bufetu o školní přestávce.

16) Za pobyt dítěte ve školní družině uhradí rodiče 100,-Kč měsíčně. Platby proběhnou ve dvou termínech splatnosti složenkou či převodem z účtu. První platba 400,-Kč (září – prosinec) do 20.10., druhá platba 600,-Kč (leden – červen) do 20.2.

17) Úplata může být snížena nebo prominuta:

- v případě předem písemně ohlášené nepřítomnosti dítěte po dobu celého měsíce
- pokud požádá zákonný zástupce o prominutí ředitele školy v případě, že je dítě společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který podle právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce. K žádosti o prominutí úplaty je nutné přiložit potvrzení o pobírání uvedeného příplatku.

18) Informace zákonným zástupcům o dítěti, akcích, potřebách, návrhy a podněty ke zlepšení práce ŠD jsou možné po domluvě kdykoliv.

19) Do ŠD nedoporučujeme nosit drahé věci (mobilní telefony, hodinky, šperky a další cenné nebo nebezpečné věci). Vychovatelky rovněž nezodpovídají za hry, hračky a věci, které si děti přinesou z domova.

20) Za bezpečnost žáků ve třídě, nebo při činnostech venku zodpovídá vychovatelka. Při všech výchovně vzdělávacích činnostech žák dbá o své zdraví i zdraví svých spolužáků. Každé zranění či úraz je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD.

21) Věci na převlečení a aktovky žáci odkládají na určené místo. Případné ztráty je nutno ohlásit tentýž den vychovatelce.

22) Obědy zajišťuje školní jídelna v Brandlově ulici. V případě nemoci odhlásí dítěti obědy zákonný zástupce.

Vnitřní řád školní družiny byl schválen na pedagogické radě dne: 31. 8. 2007.
Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2007.

Vnitřní řád školní družiny byl aktualizován a schválen na pedagogické radě dne 21.6.2012.
Aktualizace nabývá účinnosti 3.9.2012.