Ovoce do školTOPlist

Vnitřní řád školní družiny

při 2. základní škole Cheb, Májová 14, příspěvkové organizaci

Vnitřní řád školní družiny

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky


1. Žáci jsou povinni:


a) řádně docházet do školní družiny
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
d) každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
e) se ve školní družině chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků
f)chodit vhodně a čistě upraveni a oblečeni, s ohledem na plánované činnosti
g)udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
h)chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)

2. Žáci mají právo:


a) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
b) na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství
c) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
d) má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině
e)žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním mají právo na individuální péči v rámci docházky do školní družiny dle doporučení školského poradenského zařízení. Mají právo na kompenzační pomůcky.

3. Zákonní zástupci mají právo:


a) na svobodnou volbu ŠD pro své dítě
b) na informace o průběhu a výsledcích pobytu svého dítěte v ŠD. Tyto informace jsou poskytovány při vyzvedávání dítěte ze ŠD a na třídních kroužcích, popřípadě si domluví si konzultaci s vychovatelkou telefonicky nebo písemně předem.
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí pobytu jejich dítěte v ŠD, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost
d) zažádat ředitele školy o uvolnění dítěte zcela nebo zčásti z činností ŠD ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
e) na odškodnění žáka po úraze

Provoz a vnitřní režim školní družiny:


1) Školní družinu navštěvují především žáci 1. až 3. ročníků. Převážně jsou přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní. Kapacitu školní družiny je možno doplnit žáky z ostatních ročníků, ranní družinu mohou na žádost zákonných zástupců navštěvovat i žáci 2. stupně.
2) Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách (podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních). Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Ředitel může po dohodě s řediteli jiných družin zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. Ředitel pak zveřejní na vhodném veřejném přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině.
3) V družině se činností mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
4) O přijetí do školní družiny žádá zákonný zástupce písemně. O přijetí či nepřijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Na přihlášce je uvedeno jméno a příjmení žáka i jeho zákonného zástupce, místo bydliště, datum narození a datum nástupu do ŠD, zdravotní problémy žáka, telefonické spojení na zákonné zástupce, čas a způsob odchodu ze ŠD a třída, kterou žák/yně navštěvuje v ZŠ.
5) Pokud zákonní zástupci, kteří si v přihlášce vyhradili osobní vyzvedávání dítěte, dítě do konce provozu školní družiny tj. do 16.30 nevyzvednou, čeká vychovatelka po telefonickém oznámení s dítětem ve škole do příchodu vyzvedávající osoby. Pokud se nepodaří telefonické spojení se zákonnými zástupci dítěte nebo pověřenými osobami uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, oznámí tuto skutečnost vedení školy a následně a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) požádá o pomoc Policii ČR.
6) Odhlášení dítěte ze školní družiny proběhne rovněž písemně na žádost zákonného zástupce.
7) Informace zákonným zástupcům o dítěti, akcích, potřebách, návrhy a podněty ke zlepšení práce ŠD jsou možné po domluvě kdykoliv.
8) Za pobyt dítěte ve školní družině uhradí rodiče 100 Kč měsíčně. Platby proběhnou ve dvou termínech splatnosti složenkou či převodem z účtu.
• první platba 400 Kč (září – prosinec) do 20. 10.
• druhá platba 600 Kč (leden – červen) do 20. 2.
9) Úplata může být snížena nebo prominuta:
• v případě předem písemně ohlášené nepřítomnosti dítěte po dobu celého měsíce
• pokud požádá zákonný zástupce o prominutí ředitele školy v případě, že je dítě společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který podle právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce. K žádosti o prominutí úplaty je nutné přiložit potvrzení o pobírání uvedeného příplatku.
• Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Organizace činnosti ve školní družině:


1) Provozní doba školní družiny:
6.30 – 7.40 hod.
11.40 – 16.30 hod.
2) Příchody dětí od 6.30 – 7.30 hod. z Mánesovy ulice. V 7.40 odvádí vychovatelka děti do školních šaten.
3) V 11.40 přebírá vychovatelka děti z 1. a 2. ročníků v prostorách školních šaten od vyučujícího, žáky 2. - 4. ročníků (v 12.35 hod.) odvádí do družiny vedoucí vychovatelka. Při předávání dětí se od třídních nebo odvádějících učitelů dozví informace o chybějících žácích, kteří navštěvují školní družinu. Ve 12.45 hod. odchází děti v doprovodu vychovatelky do školní jídelny v Brandlově ulici. Pokud je žák navštěvující školní družinu nepřítomen, odhlášení obědů si vyřizuje zákonný zástupce sám. V době od 13.30 – 14.30 probíhá zájmové vzdělávání dětí.
4) Odchody dětí:
• po obědě v 13.15 hod. u školní jídelny
• od 14.30 – 16.30 hod. odchody samostatně nebo s doprovodem dle zápisových lístků nebo na písemnou žádost zákonných zástupců
Žáci jsou poučeni na začátku školního roku o bezpečnosti při samostatném odchodu po obědě od jídelny a při samostatném odchodu ze ŠD. Pokud žák opustí oddělení ŠD samo bez pokynů vychovatelky, je případná ztráta dítěte okamžitě nahlášena Policii ČR.
5) Má-li dítě ze školní družiny odejít mimořádně jinak než je uvedeno na přihlášce, oznámí tuto skutečnost zákonní zástupci předem písemně.
6) Oddělení se spojují v 15.30 hod. dle rozpisu služeb vychovatelek.
7) Zákonní zástupci a ostatní, kteří chodí pro děti vchodem z Mánesovy ulice, používají zvonek a čekají v průchodu u ŠD. Děti ze 4. oddělení, pokud je ve školním roce otevřeno, vyzvedávají hlavním vchodem do budovy školy. Povinností vyzvedávající osoby a žáků je oznámit vychovatelce odchod dítěte ze školní družiny.
8) Školní družina ke své činnosti používá především třídy s hernami. K zájmovým a rekreačním činnostem slouží tělocvičny, školní dvorek a školní hřiště.
9) Obědy zajišťuje školní jídelna v Brandlově ulici. V případě nemoci odhlásí dítěti obědy zákonný zástupce.
10) Pitný režim v ŠD je zajištěn zákonnými zástupci individuálně.

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:


1) Po dobu pobytu v ŠD se děti mohou zúčastnit výchovného programu a nesmí jej zbytečně narušovat. Během činnosti musí poslouchat a dodržovat pokyny vychovatelky.
2)Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
3)Žákům není v době mimo pobyt v ŠD dovoleno zdržovat se v prostorách ŠD, ani se volně pohybovat v budově školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
4)Žáci musí dodržovat bezpečnost při odchodu na kroužky v budově školy a v tělocvičně. Při přecházení do školní jídelny a zpět, na školní hřiště nebo jiná místa, kde je konána plánovaná činnost družiny či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
5)Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny, kdy je přihlíženo k základním fyziologickým potřebám dětí a jsou vytvářeny podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytnutí nezbytných informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
6)Žáci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech pracovníka ŠD a zabránit vzniku škody.
7)Žáci nepřinášejí do školy nebo na činnosti a akce organizované a pořádané školou věci nebezpečné životu a zdraví (např. zábavná pyrotechnika, zbraně...).
8)Nedopouštějí se jakýchkoli sociálně patologických projevů, jevů netolerance vůči ostatní a poškozování cizích práv (zneužívání návykových látek, šikanování, brutalita, nadměrná hrubost, rasismus, fašismus, vandalismus a kriminalita) a nevyjadřují názory, které tyto jevy propagují. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti vnitřnímu řádu.
9) Žáci neprovozují sázkové hry všeho druhu a hráčství (gambling).
10) Žák upozorní na změny ve svém zdravotním stavu. Vychovatelé sledují žákův zdravotní stav a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka.
11) Za bezpečnost žáků ve třídě, nebo při činnostech venku zodpovídá vychovatelka. Při všech výchovně vzdělávacích činnostech žák dbá o své zdraví i zdraví svých spolužáků. Každé zranění či úraz je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD a okamžitě je telefonicky informován zákonný zástupce. Vychovatelkou je následně proveden zápis do evidence úrazů v knize úrazů

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků :


1) Žáci nesmí úmyslně ničit vybavení školní družiny.
U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen orgánům sociální péče, případně Policii ČR.
2) Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Do školní družiny žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Pokud mají hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají je neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn pedagogického pracovníka bude zajištěna jejich úschova.
3) Vychovatelky rovněž nezodpovídají za hry, hračky a věci, které si děti přinesou z domova.
4) Nepřinášejí do školy koloběžky, kola, brusle atd. Výjimku tvoří nošení těchto sportovních pomůcek na akce k tomu určené.
5) Věci na převlečení a aktovky žáci odkládají na určené místo. Případné ztráty je nutno ohlásit tentýž den vychovatelce.

Pravidla pro ukončení zájmového vzdělávání ve školní družině :


1)Odhlášení z docházky do školní družiny je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
2)Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Vyloučení předchází přeřazení žáka do jiného oddělení a popř. podmínečné vyloučení.
3) Vyloučit lze žáka ze školní družiny za zvláště závažné porušení povinností za hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům. Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
4) Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
5) Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

Závěrečná ustanovení


Vnitřní řád školní družiny při 2. základní škole Cheb, Májová 14, příspěvkové organizaci je zveřejněn na web. stránkách školy, informační tabuli u vchodu do školní družiny a v zápisnících žáků.
Vnitřní řád školní družiny při 2. základní škole Cheb, Májová 14, příspěvkové organizaci byl aktualizován a schválen na pedagogické radě 11. 10. 2018.
Aktualizace nabývá účinnosti 12. 10. 2018.