Ovoce do školTOPlist

Školní a klasifikační řádŠkolní řád aktualizovaný 1.1.2018

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

a jejich zákonných zástupců ve školeI. Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole


1. Žák je povinen se účastnit výuky podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro zařazené žáky povinná.
2. Školní budova se otevírá v 7.40 hod. pro všechny žáky a uzamyká se v 7. 55 hod. Začíná- li vyučování druhou vyučovací hodinu, přicházejí žáci do školní budovy v 8.45 hodin.
3. Před otevřením školy čekají žáci před budovou školy. Vchod do budovy zůstává volný. Žáci do budovy vstupují ukázněně.
4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. Nenechávají zde také žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky). Šatny zamykají šatnáři v 7.55 hodin. O pořádku a případných závadách v šatně informují dohlížejícího učitele, popř. TU.
5. Do prvního zvonění (7.55 hod.) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.
6 Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je žákům umožněn vstup do budovy školy. Žáci se shromažďují v šatnách a jsou pod dohledem zodpovědné osoby.
7. Během vyučování nemají žáci povolen vstup do šaten. Odcházejí-li se svolením učitele jednotlivě během vyučování, vstupují do šatny jen v doprovodu šatnáře, který zodpovídá za uzamčení šatny, klíče od šatny nepůjčuje.
8. Je zakázáno chodit do šaten jiných tříd.
9. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování ( dle rozvrhu),nezodpovídá za žáky, kteří se do školy nedostavili ve stanovený čas nebo za žáky, kteří svévolně opustili školu nebo místo společné akce.
10. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy bez dohledu učitele.
11. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 - 10 minut před zahájením činnosti před školní budovou a vyčkají příchodu pedagoga či vedoucího. Pouze s ním vstupují do budovy školy.
12. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat (např. náhlá nemoc), je rodič, resp. zákonný zástupce žáka, povinen bez prodlení, nejpozději však do 3 dnů oznámit důvod nepřítomnosti TU (písemně či telefonicky). Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák nejpozději třetí kalendářní den po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden z rodičů resp. zákonných zástupců žáka.
13. Pokud škola zjistí, že žák po dobu nemoci v době vyučování porušil lékařem doporučený léčebný řád, např. místo pobytu doma se pohybuje venku, bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci žáka.
14. V odůvodněných případech (např. častá krátkodobá nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů) má TU právo, vyžadovat lékařské potvrzení jako součást omluvenky na každou neúčast ve škole.
15. Rovněž vyučující tělesné výchovy má v odůvodněných případech (např. častá neúčast v hodinách zdůvodňovaná zdravotními potížemi) právo vyžadovat řádnou omluvenku doplněnou o zprávu od ošetřujícího lékaře.
16. Musí-li žák z vážných důvodů odejít ze školy (nemoc, lékařské ošetření apod.), požádá o povolení odejít ze školy svého TU (u předem známé absence předloží písemnou žádost v žákovské knížce a podepsanou zákonným zástupcem) a informuje o tom také vyučujícího, který ve třídě vyučuje následující hodinu. TU v potřebném případě (náhlé nemoci apod.) vyrozumí rodiče. Žák smí v takovém případě opustit školu pouze v doprovodu rodiče, resp. zákonného zástupce či jiné dospělé osoby. V případě nepřítomnosti TU (nemoc, služební cesta apod.) jedná žák s jeho určeným zástupcem, pokud není možné ani to, projedná věc v kanceláři školy. Nepřítomnost musí být však vždy omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli nejpozději třetí kalendářní den po návratu do školy. Odejde-li žák ze školy bez dovolení, nebude mu jeho absence omluvena, ani když dodatečně předloží omluvenku.
17. V době vyučování navštěvují žáci lékaře pouze v nutném případě, nezneužívají návštěv lékaře k zanedbávání vyučování.
18. V omluvném listu v žákovské knížce podepisuje zákonný zástupce žáka každou nepřítomnost (tedy i tu, kterou podepsal ošetřující lékař).
19. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu (např. na soutěž, soustředění apod..) na základě předem podané žádosti rodičů, resp. zákonných zástupců žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na 1 až 2 dny uvolňuje TU, na dobu delší ředitel školy. Při uvolnění delším 2 dnů je nutné podat písemné oznámení. I tato nepřítomnost však musí být omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena TU ihned po návratu do školy. Jednodenní omlouvání žáka z rodinných důvodů je možné dvakrát za pololetí.
20. Pozdní příchod (max. 20 minut po zahájení výuky) je tolerován dvakrát za pololetí, vyšší počet pozdních příchodů znamená neomluvené hodiny. Výjimku tvoří dojíždějící žáci, kteří přišli pozdě z důvodu pozdního příjezdu vlaku či autobusu. Pozdní příchod je nutno omluvit zákon. zástupcem do žákovské knížky.
21. Vzhledem k narůstající absenci žáků se zavádí následující opatření. Tolerance omluvených hodin u žáků bude 25 % v daném klasifikačním období. V případě, že žák uvedený limit překročí, může vyučující požádat o komisionální přezkoušení. Toto opatření se nebude týkat žáků, u nichž bude prokázán dlouhodobý pobyt v nemocnicích nebo jiných léčebných zařízeních s výukou. Pokud žák chybí delší dobu (dva týdny a více), je nutné, aby třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a s rodinou stanovil individuální studijní plán, na jehož základě by bylo dítě klasifikováno. V tomto případě bude přihlédnuto k jeho samostatné práci a lze odstoupit od přezkoušení. O konání komisionální zkoušky rozhodne ředitel školy po konzultaci s třídním učitelem a zákonným zástupcem žáka.
22. V případě prokázaných neomluvených absencí, bude škola postupovat takto: do 10 neomluvených hodin – důtka ředitele školy, do 25 neomluvených hodin – dvojka z chování, nad 25 neomluvených hodin – trojka z chování.

II. Práva a povinnosti žáků


1. Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) zakládat v rámci školy školní parlament, volit a být do něj volen od 4. – 9. ročníku, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto školního parlamentu zabývat. Volby probíhají každý rok v říjnu. Parlament se schází nejméně třikrát během škol. roku a projednává aktuální problémy, které připraví zástupce třídy s ostatními žáky a s TU. Závěry z této schůzky jsou zveřejněny na nástěnce. Kterýkoli člen rady může být odvolán nadpoloviční většinou hlasů ve sněmu pro neplnění povinností.
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona
f ) na zařazení do skupiny volit. předmětů, pokud se k němu při zahájení výuky přihlásí aspoň 7 žáků a dále to dovolují provozní možnosti školy

2. Další práva žáků:
a) Žák je chráněn před soc. patolog. jevy a všemi formami diskriminace, které vyplývají z jeho postavení, vyjádřených názorů či přesvědčení. Má právo (vhodným a slušným způsobem) svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Za tímto účelem se žáku zejména poskytuje možnost, aby byl vyslyšen (přímo či prostřednictvím zákonného zástupce) v každém řízení, které se ho bezprostředně dotýká. Žák, který má konstruktivní připomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy či výuky, má právo (ve vhodnou dobu a na vhodném místě) sdělit svoje názory vyučujícím, např. TU na třídnických hodinách, vedení školy prostřednictvím schránky k tomu určené či na předem domluveném osobním jednání s metodikem prevence soc. patolog. jevů. Výkon tohoto práva podléhá omezení, která jsou nutná k respektování práv, svobod i pověsti jiných a k ochraně bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo morálky.
b) Žáci i jejich zákonní zástupci mají systematicky zpřístupňovány informace a škola jim zajišťuje kolektivní i individuální poradenskou službu v oblasti dalšího vzdělávání a volby povolání, a to prostřednictvím TU a zejména výchovného poradce školy. Zákonný zástupce má rovněž možnost požádat o kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou, která pomáhá řešit výukové a výchovné problémy žáků.
c) Škola uznává právo žáka na aktivní odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku. Škola v tomto smyslu podporuje a sama vytváří možnosti zapojení žáků do kulturní, umělecké, odborné a sportovní a další zájmové činnosti.
d) Žák může být na základě příslušného lékařského vyjádření uvolněn ředitelem školy z účasti na vyučování určitému vyučovacímu předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některého vyučovacího předmětu. Při uvolňování z vyučování TV se vyžaduje posudek registrujícího lékaře. Úplné osvobození z vyučování některého předmětu však neznamená, že žák není ve vyučovací hodině přítomen. Je-li daný předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka uvolnit na dobu vyučování tohoto předmětu z výuky zcela. Žák není z předmětu, z něhož byl uvolněn, hodnocen.
e) Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka se souhlasem jeho zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě příznivého výsledku komisionálního přezkoušení, vyjádření lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.
f) Žák se může zúčastnit škol. výjezdu do zahraničí, pokud předloží souhlas zákon. zástupce uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu EU mají Evropský průkaz zdravot. pojištění.
g) V případě nevolnosti žáka, které vykazuje známky akutního onemocnění, zaměstnanci školy zajistí dohled zletilé osoby a zajistí oddělení od ostatních dětí.

3. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

4. Dále mají žáci tyto povinnosti:
a) snažit se v celém výchovně-vzdělávacím procesu osvojovat si vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k dosažení základního vzdělání
b) chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při udržování pořádku ve škole a v jejím okolí

III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka


1. Zákonní zástupci mají právo:
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. Tyto informace jsou poskytovány zejména prostřednictvím žákovských knížek a třídních schůzek. Pokud to není nezbytné ihned, domluví si ZZ konzultaci s vyučujícím, výchovným poradcem, vedením školy telefonicky nebo písemně předem. Respektují čas pro přímý výchovně vzdělávací proces.
c) volit a být voleni do školské rady
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy. Informace jsou poskytovány v době, na které se obě strany domluví.
f) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka do 3 pracovních dnů poté, co se o hodnocení prokazatelně dozvěděl
g) na základě žádosti zákonného zástupce a rozhodnutí ředitele školy odložit žákovi do konce 1. pololetí povinnou školní docházku, tzv. dodatečný odklad
h) zažádat ŘŠ o uvolnění dítěte zcela nebo zčásti z výuky ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů na pololetí nebo celý školní rok, u TV přiloží zákonný zástupce posudek vydaný registrujícím lékařem na odškodnění žáka po úraze
i) na volbu potvrzení o studiu – MŠMT či přímo kmenové škole, na konání komisionální zkoušky žáka z vybraných předmětů, pokud plní povinnou školní docházku v zahraničí a to nejméně za období pololetí škol.roku, nejdéle za období 2 školních roků. ŘŠ s dostatečným časovým předstihem seznámí zákonného zástupce s obsahem a rozsahem zkoušky.
j) na základě žádosti zákonného zástupce iniciovat zařazení žáka do základní školy speciální

2. Zákonní zástupci žáků jsou ze zákona povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) pravidelně (minimálně 1x týdně) kontrolovat a podepisovat žákovskou knížku
c) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a toto dokládat lékařskou zprávou
e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, tj. do 3 dnů oznámí důvod nepřítomnosti TU (písemně či telefonicky) a písemnou omluvenku v žákovské knížce přinese žák nejpozději třetí kalendářní den po skončení absence
f) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
g) pokud škola zjistí a oznámí zákon. zástupci podezření na infekční onemocnění (např. pedikulóza) je zákon. zástupce povinen zjednat nápravu, aby postižené dítě neohrožovalo zdraví ostatních
h) pokud žák bude plnit PŠD mimo území ČR (je zároveň žákem školy), je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli školy předpokládanou dobu plnění PŠD v cizině a adresu místa pobytu, popř. adresu příslušné školy a je povinen sdělit, zda bude dokládat plnění povinné školní docházky přímo kmenové škole nebo MŠMT. Zákonný zástupce je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do 2 týdnů po příjezdu do země pobytu. Pokud zákonný zástupce zažádá o zkoušku ve své kmenové škole, je povinen před konáním zkoušky předložit ŘŠ vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do češtiny. V případě pochybností může ŘŠ požadovat předložení úředně ověřeného překladu.
i) doložit i u dítěte – cizince důvody nepřítomnosti.
j) před vstupem do budovy sdělit své důvody návštěvy a následně zabránit vstupu další cizí osobě, která se předem neohlásila

2. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole


1. Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy dodržují při jednání pravidla vzájemné slušné a zdvořilé komunikace.
2. Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy se vzájemně respektují a tolerují. Při všech školních akcích v budově školy i mimo ni se k sobě chovají se vzájemnou úctou a důvěrou.
3. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, obzvlášť zvýšenou pozornost věnují ochraně žáků před návykovými látkami, sexuálním násilím a zneužíváním, přičemž respektují právo na jejich soukromí.
4. Zaměstnanci školy vydávají žákům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s naplňováním školního vzdělávacího programu, dodržováním školního řádu, bezpečnosti a dalších organizačních opatření týkajících se vzdělávání žáka.
5. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinnosti.
6. V případě nevhodného chování žáka vůči pracovníkům školy se bude postupovat takto:
a) žák bude odveden do učebny, kde se bude individuálně pod dohledem jiného vyučujícího vzdělávat
b) pokud se nebude schopen dále vzdělávat, bude zákonný zástupce telefonicky vyzván k odvedení dítěte do domácí péče
c) pokud se dítě bude jevit po zdravotní stránce jako vážně nemocné, bude škola informovat zákonného zástupce a zavolá rychlou záchrannou službu
7. Každý žák, rodič (zákonný zástupce), pedagogický pracovník a zaměstnanec školy má právo předkládat k projednání prostřednictvím žákovské samosprávy, školské rady i pedagogické rady své návrhy na případné úpravy a změny tohoto školního řádu. Přijaté návrhy nesmí být v rozporu se zákonnými předpisy, normami a vyhláškami vyšší právní síly.
8. Žák může zažádat a využívat konzultačních hodin vyučujícího, přičemž musí dodržovat dohodnutá pravidla omlouvání.

3. Provoz a vnitřní režim školy,

pravidla chování žáků a dalších osob ve škole1. Obecná pravidla
a) Žák je povinen být ve škole vždy slušně, čistě a vhodně oblečen a upraven.
b) Žák zdraví při prvním setkání všechny dospělé osoby ve škole.
c) Před vstupem do úřední místnosti žák nejprve zaklepe a vstoupí až po vyzvání.
d) Po zahájení vyučování vstupuje žák do třídy po zaklepání. Řádně se omluví vyučujícímu a vysvětlí svůj pozdní příchod.
e) Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví povstáním. Totéž učiní po skončení vyučovací hodiny a při odchodu učitele či jiné dospělé osoby.
f) Žák dodržuje zasedací pořádek stanovený učitelem.
g) Každý žák pracuje poctivě a svědomitě. Za přestupek se považuje zapomínání pomůcek a neplnění domácích úkolů a za hrubý přestupek se považuje napovídání, opisování a vypracování domácích úkolů ve škole.
h) Při návštěvě divadla či jiné kulturní akce pořádané školou nosí žáci slavnostnější oblečení, které odpovídá významu akce, a svým chováním upevňují dobré jméno školy.
2. Příprava na vyučování
a) Žáci se přezouvají v šatně. K přezouvání a cvičení žák používá jen obuv a přezůvky, které nezanechávají černé čáry na podlaze. V šatně udržuje pořádek a čistotu.
b) Žákům není dovoleno ukládání jízdních kol v areálu školy.

3. Vyučování
a) Žák je povinen během výuky v odborných učebnách, tělocvičně, dílnách, kuchyni či dalších pracovnách zachovávat bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. Řády těchto učeben tvoří přílohu školního řádu.
b) Za zapomenutí pomůcky či domácího úkolu se žák omluví dle zvyklostí u příslušného vyučujícího.
c) V době vyučování žák nežvýká.
d) Žáci si sklízí své věci a opouští své místo nikoli po zvonění označujícím konec hodiny, ale až na pokyn vyučujícího.

4. Přestávky a časové rozvržení vyučovacích hodin
 1. hodina  8:00 - 8:45
 2. hodina  8:55 - 9:40
 3. hodina  10:00 - 10:45
 4. hodina  10:55 - 11:40
 5. hodina  11:50 - 12:35
 6. hodina  12:45 - 13:30
 7. hodina  13:35 - 14:20
 8. hodina  14:25 - 15:10


Vyučovací hodina trvá 45 minut. Její začátek a konec je ohlašován zvoněním. Přestávky mezi hodinami trvají 10 minut, hlavní přestávka po 2. vyučovací hodině trvá 20 minut. Po 6.vyučovací hodině je pouze pětiminutová přestávka.
a) Žák musí dbát na hygienu zvláště před jídlem a při použití WC.
b) Žáci se samostatně přesouvají do odborných učeben a jiných tříd. Příchody do odborných učeben jsou upraveny rozhodnutím správce příslušné učebny.
c) Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, jde služba třídy ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy.
d) O velké přestávce se mohou žáci volně pohybovat na příslušném stupni školy. Musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. O tzv. malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách.
e) Do sborovny nemají žáci povolen přístup.
f) Zdržovat se o přestávkách bezdůvodně na schodištích a v prostorách WC je zakázáno.
g) Žáci se nesmí honit ve třídách a po chodbách, nepřiměřeně křičet, znečišťovat podlahu, stěny, stropy, dveře a okna a zvláště prostory WC.
h) Odpadky se ukládají do odpadkových košů, popř. do tašek na tříděný odpad.
i) Na jaře a na podzim mohou žáci za příznivého počasí trávit velkou přestávku na 1. nádvoří za těchto podmínek:
- žáci dbají pokynů dohlížejícího pedagoga
- odpadky odkládají do košů k tomu určených
- nepoškozují keře a zeleň
- při návratu zpět si pečlivě očistí přezůvky
- po zvonění v 9.55 žáci spořádaně odchází tak, aby v 10.00 hodin byli připraveni na vyučování
- povolení vstupu na dvůr je plně v kompetenci dohled konajícího učitele

j) Na 2. nádvoří vstupují žáci 1. stupně pouze s doprovodem vyučujícího a řídí se jeho pokyny.
k) Žáci nesmí manipulovat s didaktickou technikou, s elektrickými spotřebiči a zásuvkami či elektrickým vedením bez dohledu učitele. Žáci rovněž nesmí manipulovat s regulační technikou radiátorů ústředního topení.
l) Žáci rovněž nesmí manipulovat s okny nebo žaluziemi či roletami bez výslovného pokynu učitele.

5. Odchod ze školy
a) Po skončení vyučování žáci uklidí třídu a pouze za doprovodu učitele odcházejí do šaten.
b) Ve školní jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny, který tvoří přílohu tohoto řádu.

6. Při akcích mimo školu
a) Při přecházení na místa či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se podřídí vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení.
b) Chování žáka na všech akcích pořádaných školou je součástí celkového hodnocení žáka na vysvědčení.

7. Okolí školy
a) Žáci dbají na čistotu okolí školy.
b) U budovy školy se zbytečně nezdržují a pokřikováním neruší vyučování v budově.

8. Žákovské služby
a) Jsou určovány TU na určité období a určité činnosti zavedené dle zvyklostí třídy a TU tak, aby bylo zajištěno bezchybné plnění všech povinností. (TK, šatny, pomůcky, tabule).
b) Třídní knihu má na starosti dvojice žáků, která přenáší TK do odborných pracoven a kontroluje, zda je v TK zapsáno.
c) Šatnáři zodpovídají za pořádek v šatně a za její uzamykání dle pravidel uvedených v tomto školním řádu či dle pokynů vyučujících.
d) Třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy, kontroluje stav třídy před odchodem (zpravidla se určuje na 1 týden).
e) Pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v jednotlivých předmětech.

9. Vstup ZZ a dalších osob do budovy školy
ZZ mají do budovy školy povolen vstup pouze se souhlasem vedení školy, přičemž jsou povinni sdělit a zapsat důvod návštěvy v sekretariátu školy. S vyučujícími si mohou domluvit schůzku pouze v době jejich nepřímé pedagogické činnosti.
10. Přítomnost žáků ve škole mimo vyučovací dobu, předávání žáků zákonným zástupcům, výkon dohledu – viz kapitola Docházka do školy
11. Vstup cizích osob do budovy školy je povolen pouze s vědomím vedení školy. V případě dne otevřených dveří, výtvarných dílen, apod. je dohled zajištěn ve vestibulu školy formou recepce

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

nepřátelství nebo násilí


Žákům je bezpodmínečně zakázáno:
a) kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách školy a při činnostech organizovaných a pořádaných školou
b) nosit, držet, distribuovat či jinak zneužívat ve škole nebo na činnostech a akcích organizovaných školou alkoholické nápoje či jiné drogy (včetně cigaret), návykové a zdraví škodlivé látky nebo je používat ve škole nebo při činnostech organizovaných a pořádaných školou. V této souvislosti ředitel školy využije všech možností daných příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Zákonní zástupci dotyčného žáka budou o přestupku informováni a současně seznámeni s možnostmi odborné pomoci
c) přinášet do školy nebo na činnosti a akce organizované a pořádané školou věci nebezpečné životu a zdraví (např. zábavná pyrotechnika, zbraně...)
d) dopouštět se jakýchkoli sociálně patologických projevů, jevů netolerance vůči ostatním a poškozování cizích práv (zneužívání návykových látek, šikanování, brutalita, nadměrná hrubost, kyberšikana, rasismus, fašismus, vandalismus a kriminalita) a vyjadřovat názory, které tyto jevy propagují. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu.
e) provozování sázkových her všeho druhu a hráčství (gambling)
f) přinášet do školy koloběžky, kola, brusle atd. Výjimku tvoří nošení těchto sportovních pomůcek na akce k tomu určené
g) mobilní telefon žáci do školy nosí pouze na vlastní zodpovědnost. Pokud není mobilní telefon využíván při výuce jako multimediální zařízení,zůstává po celou dobu přítomnosti žáka ve škole vypnutý.

Bezpečnost žáků a postup při informování o úrazu:
a) S podmínkami bezpečnosti při činnosti v odborných učebnách a při tělesné výchově ( zákaz předmětů ohrožujících zdraví – šperky, gelové nehty, piercing, atd.) jsou žáci seznámeni první vyučovací hodinu školního roku. O tomto seznámení je proveden zápis do třídní knihy.
b) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě nebo na chodbě či hřišti nebo při akci pořádané školou, žák okamžitě hlásí svému TU nebo někomu z vyučujících. Poté je telefonicky informován zákonný zástupce. Drobná poranění jsou ošetřena ve škole, větší úrazy či poranění jsou okamžitě řešena přivoláním zákonného zástupce či návštěvou odborného lékaře. O každém úrazu je ten den proveden zápis do knihy úrazů osobou, která měla nad žákem v danou dobu dohled.
c) V případě podezření na možnost šíření infekčních onemocnění musí TU neprodleně oznámit tuto skutečnost rodičům postiženého žáka a požádat o jeho odchod ze školy. Pokud ZZ tak neučiní, bude žák oddělen od kolektivu a izolován. Pokud rodič žáka pošle opakovaně do kolektivu s tímto podezřením, bude ZZ vyzván vedením školy k poskytnutí odůvodnění. Pokud nedojde k nápravě, oznámí toto ředitel školy OSPOD.

Další podmínky bezpečnosti viz kapitola č. 1, 3.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků


Zacházení s učebnicemi, žákovskou knížkou, školním majetkem a osobními věcmi:
a) Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče, resp. zákonní zástupci tohoto žáka povinni škodu nahradit. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči či zákonnými zástupci žáka je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
b) Psaní po lavici a do učebnic, rovněž tak i houpání se na židlích budou posuzovány jako úmyslné poškozování školního majetku.
c) Jakékoliv poškození školního majetku hlásí žák ihned vyučujícímu.
d) Žák si po vstupu do třídy ihned zkontroluje svoje místo a případná poškození např. lavic hlásí vyučujícímu nejpozději na začátku hodiny. Za poškození, která nebudou nahlášena, zodpovídá žák.
e) Žákovi jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci jsou povinni o takto propůjčený majetek školy řádně pečovat, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením a vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Stav učebnic je vždy posouzen TU na konci školního roku. Ten posoudí míru jejich opotřebení a případnou náhradu.
f) Žák nosí učebnice, žákovskou knížku a sešity řádně zabaleny a podepsány.
g) Žákovská knížka je dokladem učebních výsledků a chování žáka, rovněž jsou v ní informace rodičům. Žák za žákovskou knížku zodpovídá. V případě její ztráty bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Výjimku tvoří neúmyslné poškození žákovské knížky. Žák smí v jednom pololetí zapomenout ŽK nejvýše 5 x (v průměru 1 x měsíčně). V případě častějšího zapomínání bude uložen kázeňský postih (viz hodnocení prospěchu a chování).
h) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - zamykání šaten. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe. V hodinách TV mají žáci možnost cenné věci uschovat k vyučujícímu. Za ztráty cenných věcí, které si žáci nechají ve společných šatnách, škola nezodpovídá. Ztráty osobních věcí škola nebude vyšetřovat a celá záležitost bude předána rovnou Policii ČR.
ch) Nalezené věci předá nálezce ihned do kanceláře školy.
Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Místo zveřejnění školního řádu – www.2zscheb.cz a nástěnka v budově školy.
Žáci i zákonní zástupci jsou seznámeni se školním řádem na informativních třídních schůzkách a v žákovské knížce ( pouze výňatek). Žáci i zákonní zástupci jsou poučeni o povinnosti školní řád dodržovat.

Pravidla pro hodnocení žáků

1. Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování

a) Žák je pravidelně hodnocen během celého školního roku podle zásad stanovených Pravidly pro hodnocení žáků 2. základní školy Cheb a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání- Americká Třetí upravená verze, které respektuje i individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení poradenského zařízení. Hodnocení je vyjádřeno známkami 1-5 ve všech předmětech. Hodnocení chování je vyjádřeno stupni 1- velmi dobré, 2- uspokojivé, 3- neuspokojivé. U žáka s vývojovou poruchou učení je možné hodnotit na základě žádosti zákonných zástupců a rozhodnutí ředitele školy slovně. Při použití slovního hodnocení musí být zřejmá dosažená úroveň ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání- Americká Třetí upravená verze.
b) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí práce a učební výsledky ve vztahu k výstupům Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání- Americká Třetí upravená verze, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při použití slovního hodnocení musí být zřejmá dosažená úroveň ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání- Americká Třetí upravená verze. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
c) Hodnocení žáků se speciálními poruchami učení je vždy zcela individuální a vychází z doporučení a závěrů pedagogicko-psychologické poradny (ŠPZ). Žáci integrovaní na základě doporučení ŠPZ jsou vzděláváni a hodnoceni na základě individuálních vzdělávacích plánů.
d) Sebehodnocení provádí žák během školního roku (žákovská knížka (ŽK) a písemné práce) a na konci každého klasifikačního období (od 3. třídy), které se stává součástí žákova portfolia. To je uspořádaný soubor prací žáka shromážděných za určitou dobu výuky. Na konci školního roku žák vybere své nejlepší práce, se kterými postupuje do dalšího ročníku.
e) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje. Po ústním zkoušení oznámí žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky hodnocení písemných prací oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Tyto písemné práce dostává žák k nahlédnutí ihned, zákonní zástupci na vyžádání při návštěvě školy.
f) V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje vyučující zákonného zástupce prokazatelným způsobem (např. sdělením do ŽK).
g) Klasifikaci a výchovná opatření zapisují třídní učitelé (TU) do katalogové složky žáka a do ŽK (hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí). V 1. pololetí žák dostává výpis vysvědčení, ve 2. pololetí vysvědčení.
h) Celkové hodnocení je vyjádřeno stupni – prospěl s vyznamenáním (průměr stupňů prospěchu není vyšší než 1,5, žádný stupeň není horší než 2 a chování je velmi dobré), prospěl (v žádném z povinných předmětů není hodnocen 5), neprospěl (hodnocen u povinného předmětu známkou 5). Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (v 1. pololetí do 2 měsíců po skončení, ve 2. pololetí do konce září při docházce do nejbližšího vyššího ročníku), uvádí se na vysvědčení nehodnocen(a). Pokud je žák na konci 2. pololetí z některého povinného předmětu nehodnocen, je celkové hodnocení neprospěl.
i) Pokud je žák na konci 2. pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm 5, ředitel školy umožní vykonat opravné komisionální zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Pokud žák na konci 2. pololetí nebo po opravných zkouškách neprospěl, opakuje ročník 1krát na 1. stupni a 1krát na 2. stupni.
j) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se na vysvědčení nehodnotí.

2. Hodnocení vzdělávání a chování

2.1 Kritéria hodnocení vzdělávání a chování:
a) hloubka a kvalita osvojení poznatků, dovedností a zručností žáka daná povahou jednotlivých vyučovacích předmětů
b) schopnost žáka používat získané vědomosti a dovednosti
c) ovládání základních komunikačních prostředků, umění naslouchat a srozumitelně se vyjadřovat
d) samostatnost myšlení žáka, schopnost řešit problémové situace
e) zvládnutí důležitých učebních postupů a způsobů samostatné práce
f) pochopení mravních a občanských hodnot, vztah k přírodě, k domovu, k životnímu prostředí, ke svému zdraví
g) odpovědné plnění povinností, spolupráce ve vyučování a zachovávání pravidel kulturního chování a lidského soužití

2.2 Nástroje ověřování vědomostí a dovedností

- písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, samostatná cvičení
- ústní zkoušení
- referáty, aktuality, mluvní cvičení
- úprava sešitů, samostatné aktivity, povinné domácí úkoly, nepovinné domácí úkoly
- laboratorní práce
- projektové práce, práce ve skupině
- vědomostní srovnávací testy
- soustavné diagnostické pozorování žáka

Další nástroje volí vyučující podle aktuálních potřeb žáků a očekávaných výstupů. Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, schopností pracovat s informacemi, úroveň komunikace a osobní tvořivost žáka. Hodnocení výsledků vzdělávání nezahrnuje hodnocení chování žáka.

2.3 Kritéria pro udělování pochval:

Pochvala třídního učitele:

a) dlouhodobé výborné výsledky v prospěchu, déletrvající úspěšná práce
b) dlouhodobé vzorné chování, kterým pozitivně ovlivňuje spolužáky
c) vzorné plnění školních povinností
d) účast a dobré výsledky v soutěžích a olympiádách

Pochvala ředitele školy:

a) mimořádně úspěšná práce
b) mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin

2.4 Kritéria při ukládání napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele a důtky ředitele školy:

Napomenutí třídního učitele:

- drobné, opakující se přestupky proti školnímu řádu

Důtka třídního učitele:

- závažné provinění proti školnímu řádu
- pokračující drobné přestupky proti školnímu řádu po udělení napomenutí třídního učitele

Důtka ředitele školy:

- velmi závažné provinění proti školnímu řádu
- závažné opakované provinění proti školnímu řádu
- vážné kázeňské přestupky odpovídající klasifikačnímu stupni neuspokojivé a to v 1. a 3. čtvrtletí

2.5 Kritéria pro klasifikaci chování:

Stupeň 1 (velmi dobré) – dodržování pravidel slušného chování a ustanovení školního řádu
Stupeň 2 (uspokojivé) – po uložení důtky třídního učitele se stále dopouští závažných přestupků a narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví jiných osob
Stupeň 3 (neuspokojivé) – svým jednáním ohrožuje bezpečnost a zdraví jiných osob, hrubým způsobem narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, těchto přestupků se dopouští i po uložení důtky ředitele školy

Podrobně jsou kritéria hodnocení vzdělávání rozpracována ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání- Americká Třetí upravená verze, neboť přihlížejí ke zvláštnostem předmětů 1. a 2. stupně charakteru naukového a výchovného. Školní řád 2. základní škola Cheb, Májová 14 je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání- Americká Třetí upravená verze.

6. Distanční výuka jako součást školního řádu

- hodnocení výsledků vzdělávání, omlouvání žáků během distanční výukya) Výuka na dálku (distanční výuka) je součást povinné školní docházky. Nastane za krizových stavů nebo během uzavření škol z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Pro žáky bude povinné se distanční výuky účastnit.
Distanční výuka se vztahuje na případnou epidemii koronaviru a na další krizové situace. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom apod.

b) Formu výuky na dálku škola přizpůsobí podmínkám žáka. Žák popř. zákonný zástupce bude mít možnost vyzvednout si učivo a úkoly i přímo osobně ve škole.

c) Při distanční výuce převažuje slovní či kombinované hodnocení. Opírá se o výsledky dosažené do doby prezenční výuky a výsledky hodnocení za poslední klasifikační období.

d) Zákonný zástupce je povinen se při vyhlášení distanční výuky jakýmkoliv způsobem spojit s třídním učitelem, přičemž spolu domluví způsob předávání domácích úkolů.

e) Omlouvání žáka při distanční výuce je pro zákonné zástupce povinné – nejpozději do 72 hodin.

f) Zákonný zástupce je povinen nahlásit třídnímu učiteli platný telefonický kontakt na osobu či osoby, které si v případě propuknutí nákazy postižené izolované dítě vyzvednou co nejdříve ve škole.