Ovoce do školTOPlist

Kluby tvořivýchSoučástí ŠVP Americká Do RVP ZV jsou Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah.
V Klubech tvořivých Americká bude docházet ke spolupráci žáků různých ročníků, což společně s dalšími prvky výchovného procesu působí jako účinná prevence sociálně patologických jevů.

1. stupeň

 • Pohybovky  rozvoj pohybových schopností při cvičení při hudbě nebo na míčích
  osobnostní a sociální výchova,multikulturní výchova,mediální výchova
  Mezipředmětové vztahy: tělesná výchova,hudební výchova, výtvarná výchova


 • Keramika  rozvoj tvořivosti v uměleckých oborech
  Osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  Mezipředmětové vztahy: Výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, svět práce


 • Mladý zdravotník  rozvoj vědomostí a dovedností v oblasti zdravovědy
  osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana,výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova
  Mezipředmětové vztahy: prvouka, přírodověda


 • Sportovky  rozvoj pohybových schopností při míčových hrách a atletických disciplínách
  osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova
  Mezipředmětové vztahy:tělesná výchova - pohybová výchova


 • Akord - kytarový kroužek  rozvoj vědomostí a dovedností v hudební výchově
  osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova
  Mezipředmětové vztahy:hudební výchova


 • Bobříci  hra geocasching pro děti,vyhledávání a podrobné mapování zajímavostí lidského společenství a sledování proměn lidské komunity v čase a místě
  osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova
  Mezipředmětové vztahy: vlastivěda, výchova k občanství, zeměpis, český jazyk, cizí jazyk, informatika, tělesná výchova