Ovoce do školTOPlist

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje, jak již bylo zmíněno, výchovný poradce, který spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, speciálním pedagogem, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky, ale i všichni jmenovaní jednotlivě. Naše škola zajišťuje kdykoliv po předchozí domluvě, podle individuálních potřeb žáků a zákonných zástupců, následující školní poradenské služby. Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům v oblasti učební
 • poradenství zákonným zástupcům žáka v jeho výchově a vzdělávání
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poradenství dětem zvlášť nadaným a talentovaným
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu
 • kariérové poradenství žákům i zákonným zástupcům
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

2.základní škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů pomocí dotazníků pro žáky a rodiče a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí:

 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů - rodině a žákovi
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům, zákonným zástupcům žáka v souvislosti s výchovou dětí
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • Jako výchovný poradce působí Mgr. Ivana Hruboňová a Mgr. Zuzana Šantrochová
  Konzultační hodiny výchovných poradců a zákonných zástupců jsou vždy v úterý nebo ve středu od 13.30 do 15.00 hodin nebo po předchozí domluvě. Kontakt: 606 739 306, zuzsan@centrum.cz.
  Prevenci sociálně patologických jevů obstarávají Mgr. Tereza Hrdinová a Mgr. Růžena Valentová.

  výchovný poradce preventisti soc. patolog. jevů