Ovoce do školTOPlist

Přípravná třída


KRITÉRIA k přijímání dětí do přípravné třídy

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte, kterému byla odložena povinná školní docházka, a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách.

Základní informace o přípravné třídě:

  • Výuka bude probíhat v malém kolektivu dětí, takže paní učitelka může s dětmi pracovat individuálně. Minimální počet žáků v přípravné třídě je 10, maximální 19. Pokud se přihlásí měně než 10 dětí, přípravná třída nebude otevřena.
  • Výuka se bude konat každý všední den a trvá 4 vyučovací hodiny - od 8:00 do 11:45 hodin. Příchod dětí do školy je možný od 7:40 hodin (nejpozději však v 7:55 hodin).
  • Období vyučování se řídí školním kalendářem. Období prázdnin a jiného volna mají děti stejné jako ostatní žáci základní školy.
  • Výuka bude probíhat zejména hravou formou, děti nejsou stresovány ani nadměrně přetěžovány. Aktivity vyžadující soustředění se střídají s relaxačními metodami.
  • Docházka do přípravné třídy je bezplatná. V případě zájmu mohou děti navštěvovat školní družinu (včetně ranní družiny) a obědvat ve školní jídelně - obě služby jsou zpoplatněny stejně jako u žáků 1. stupně naší školy. Předškoláci také mohou využít nabídky některých kroužků pro 1. stupeň pořádaných školou
  • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
  • Žádost o přijetí do přípravné třídy se bude vydávat na ředitelství školy, popř. ke stažení zde
  • Žádost o přijetí do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy je třeba doložit do 30. 4. 2017.


.. ..