Ovoce do školTOPlist

Informace středních školInformace o studiu na středních školách v Karlovarském krajiBrožura s informacemi na rok 2020/2021 ke stažení

Prezentační výstava středních školAtlas školství

Prezentační výstava středních škol

Burzy škol

- Střední škola Umělecko řemeslná v Praze, Podkovářská 4, nabízí žákům devátých tříd studium v maturitním oboru STAROŽITNÍK. O tomto oboru se málo ví, ale je velmi zajímavý zejména pro žáky, kteří mají zájem o dějepis a umění. Obor je osvobozen od maturity z matematiky. U talentových zkoušek je kladen důraz na znalosti historie. Studenti budou 1x týdně chodit na praktické vyučování do muzeí a galerií, na hrady a zámky. Je možné se přihlásit i po termínu na: www.umeleckoremeslna.cz Hrozí však, že tento zajímavý obor STAROŽITNÍK nebude otevřen pro malý zájem, což by byla velká škoda. Tato škola je jediná v ČR, na které se dá obor studovat.

- Ministerstvo obrany ČR otevírá v září 2019 v Sokolově pobočku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, která sídlí v Moravské Třebové. V atraktivním komplexu Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov se tak otevírá nový obor Strojírenství, který bude primárně zaměřen na přípravu obslužného personálu letiště. Zájemci o studium musí nejpozději do 2. února 2019 navštívit rekrutační pracoviště v Karlových Varech, přičemž otevřeno je v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin. Dále pak mimořádně v sobotu 12. a 19. leđna a 2.února 2019. Přihláška ke studiu se podává v zákonném termínu tj. nejpozději do 1.března 2019. První kolo přijímacího řízení proběhne v dubnu 2019 v Moravské Třebové. V této souvislosti pořádá armáda v součinnosti s ISŠTE Sokolov ve dnech 10. a 30. ledna 2019 tzv. Dny otevřených dveří. Podrobné informace jsou k dispozici na náborovém webu ozbrojených sil ČR kariera.army.cz

- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, bude stejně jako každý rok, pořádat pro zájemce o studium na ISŠTE Sokolov "Přijímací zkoušky NANEČISTO". Akce proběhne na ISŠTE Sokolov dne 7. února 2019, od 15 hodin (hlavní výšková administrativní budova školy). Objednávkový formulář najdete na stránkách ISŠTE Sokolov: www.isste.cz Uzávěrka elektronické formy přihlášek je 31. 01. 2019, ve 12:00 hodin.

Počet přihlášek na střední školy – jen 2 přihláškyTermíny jednotných testůLoňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

Test z českého jazyka a matematiky.
Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

Výsledky přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.