Ovoce do školTOPlist

Školská rada

Složení

 • zástupci jmenovaní zřizovatelem:
 • Jiří Černý
 • Mgr. Marie Mudrová
 • Petr Treml

 • zástupci pedagog. pracovníků školy:
 • Mgr. Iveta Macková - předseda
 • Mgr. Eduard Lhoták
 • Mgr. Zuzana Šantrochová

 • zástupci zákonných zástupců žáků:
 • Kroupa Václav
 • Lukeš Václav
 • Caranová Rathouská Romana
Zápis ze schůze školské rady:

Datum: 31.8.2017
Přítomni: viz prezenční listina
Nepřítomni:Petr Treml
Hosté: ředitel školy Mgr. Bohumil Jecha
Program jednání:
ŠVP ZV Americká – Třetí upravená verze, platnost od 1.9.2016 – aktuální úprava Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-7019/2017.

Školní řád - příloha

Program:

 • 1. Přivítání
 • 2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2016/17 – p.Caranová
 • 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 – Mgr.Bohumil Jecha
 • 4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2017/18
 • 5. ŠVP ZV Americká – Třetí upravená verze, platnost od 1.9.2016 – aktuální úprava Školní řád - příloha


Průběh jednání:
 • 1. Omluvení členů, kteří se nedostavili
 • 2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok. Schválení příspěvku SRPDŠ 150 Kč na žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich ( viz. přehled- p.Caranová)
 • 3. Předložení výroční zprávy školy - školní rok 2016/2017 – p.ředitel
 • 4. Školní rok 2017/2018 – koncepční záměr rozvoje školy
 • - personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny,odchod p.Bělochová z PT
 • - stav žáků k 30.9. – 464 celkem, z toho 17 cizinců
 • - plán akcí na školní rok 2017/2018
 • - Klub tvořivých Americká - zahájen provoz od 1.10. 2017 po přihlášení žáků zákon. zástupci, seznámení s nabídkou zájmových kroužků na škole
 • - školní parlament, seznámení s činností
 • - technický stav a vybavení školy, úpravy během letních prázdnin
 • - inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb
 • 5. Úprava ŠVP ZV Americká, platnost od 1.9.2016 – plavání povinné pro všechny žáky, změny ve vyhlášce 27 – čas k zahájení čerpání podpůrných opatření žákem, počet dětí při pedagogické intervenci
 • - Školní řád – práva a povinnosti pedagogických pracovníků, možnost vyloučit žáka ze školy a školského zařízení z důvodu výchovných potíží
 • - Diskuze, připomínky, podnětyUsnesení:

Školská rada schválila aktuální úpravu ŠVP ZV Americká, Třetí upravená verze, platnost 1.9.2016, která je v souladu s RVP ZV od 1.9.2017.

Školská rada schválila přílohu školního řádu.

Školská rada byla seznámena s úpravami Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2016/17

Zapsala: Mgr.Zuzana Šantrochová
Ověřil: Mgr. Eduard Lhoták
Předseda: Mgr.Iveta Macková


Zápis ze schůze školské rady:

Datum: 12.10. 2017
Přítomni: viz prezenční listina
Nepřítomni: : Petr Treml
Hosté: ředitel školy Mgr. Bohumil Jecha
Program:

 • 1. Přivítání
 • 2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2016/17 –p.Caranová
 • 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17
 • 4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2017/18


Průběh jednání:
 • 1. Seznámení s programem
 • 2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok 2016/17. Schválení příspěvku SRPDŠ 150 Kč na žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich ( viz. přehled- p.Caranová)
 • 3. Školní rok 2016/2017 – p.ředitel Mgr. Bohumil Jecha
 • - předložení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2016/17
 • - personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny,odchod p.Bělochová z PT, nenaplněný stav, p.učitelky Raisy Fialové, pedagogické asistentky p.Zdeňky Havlové
 • - stavební úpravy během letních prázdnin
 • 4. Školní rok 2017/2018 – koncepční záměr rozvoje školy
 • - stav žáků k 30.9. – 464 celkem, z toho 17 žáků zapsaných na naší škole a studujících v cizině
 • - plán akcí na školní rok 2017/2018
 • - Klub tvořivých Americká - zahájen provoz od 1.10. 2017 po přihlášení žáků zákon. zástupci, seznámení s nabídkou zájmových kroužků na škole
 • - školní parlament, seznámení s činností
 • - technický stav a vybavení školy, MAP – přípravy na rekonstrukci a modernizaci učeben fyziky, chemie, jazyků
 • - inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb, funkce dalšího výchovného poradce na škole – Mgr. Zuzana Šantrochová
 • - Diskuze, připomínky, podněty
 • - p.ředitel vyzval členy školské rady ke spolupráci při organizaci učitelského plesu

Usnesení:

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2016/17

Zapsala: Mgr.Zuzana Šantrochová
Ověřil: Mgr. Eduard Lhoták
Předseda: Mgr.Iveta Macková