Ovoce do školTOPlist

Školská rada

Složení

 • zástupci jmenovaní zřizovatelem:
 • Jiří Černý
 • Mgr. Marie Mudrová
 • Samuel Sichrovský

 • zástupci pedagog. pracovníků školy:
 • Mgr. Iveta Macková - předseda
 • Mgr. Eduard Lhoták
 • Mgr. Zuzana Šantrochová

 • zástupci zákonných zástupců žáků:
 • Kroupa Václav
 • Lukeš Václav
 • Caranová Rathouská Romana
Zápis ze schůze školské rady:

Datum: 10.10.2019
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: ředitel školy Mgr. Bohumil Jecha
Program:

 • 1. Přivítání a poděkování zástupcům ŠR za celoroční spolupráci
 • 2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2018/19 – paní Caranová
 • 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2018/19 – Mgr.Bohumil Jecha
 • 4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2019/20


Průběh jednání:
 • 1. Seznámení s programem
 • 2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok. Schválení příspěvku SRPDŠ 150 Kč na žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich ( viz. přehled- paní Caranová)
 • 3. Školní rok 2019/2020 – pan ředitel Mgr. Bohumil Jecha
 • - předložení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
 • - personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny - odchod Mgr. Kočího, nová vedoucí vychovatelka družiny paní Koucká a nová vychovatelka paní Mulačová, paní Janoušková - učitelka
 • - stavební úpravy během letních prázdnin
 • - stav žáků k 30.9. – 464 celkem, z toho 17 cizinců
 • 4. Školní rok 2019/2020 – koncepční záměr rozvoje školy
 • - stav žáků k 30.9. – 426 celkem (loňský rok 461), 14 žáků zapsaných na naší škole a studujících v cizině
 • - plán akcí na školní rok 2019/2020 (kalendář akcí - celoškolní projekty, akademie, apod)
 • - Klub tvořivých Americká – ve spolupráci s DDM Sova, zahájen provoz po přihlášení žáků zákon. zástupci, seznámení s nabídkou zájmových kroužků na škole
 • - školní parlament, seznámení s činností
 • - technický stav a vybavení školy, MAP – malá technická univerzita – proškolení 3 vyučujících, učebna přípravné třídy, přípravy na rekonstrukci a modernizaci učeben fyziky, chemie, jazyků, Šablony- ukončený projekt a schválený nový projekt –DVPP a doučování
 • - inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb
 • 5. Aktuality
 • - testování ČŠI ( dopravní výchova 6.třídy) – podzim 2019
 • - kontrola financování
 • 6. Diskuze, připomínky, podněty
 • - p.ředitel vyzval členy školské rady ke spolupráciUsnesení:

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2016/17

Zapsala: Mgr.Zuzana Šantrochová
Ověřil: Mgr. Eduard Lhoták
Předseda: Mgr.Iveta Macková