1. Domů
  2. >
  3. Škola
  4. >
  5. Školská rada
  6. >
  7. Školská rada 7. 10....

Složení

Datum: 7.10.2021
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: ředitel školy Mgr. Bohumil Jecha

Program:

– počty dětí (úbytek, 398 k 30. 9.), dvě první třídy

– personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny –  p. Janoušková – asistentka pedagoga. Výhledově škola bude hledat učitelku 1. stupně, popř. 2. stupně  – aprobace M

– stavební úpravy během letních prázdnin, bezbariérovost, výtah, odborné učebny – F, jazykové učebny, chemie. Do provozu až začátkem listopadu z důvodu zdržení dodávky nábytku.

– stav žáků k 30. 9. –  počty dětí  – úbytek, 398, dvě první třídy po 19 dětech

– počet žáků zapsaných na naší škole a studujících v cizině

– plán akcí na školní rok 2021/2022 (kalendář akcí – celoškolní projekty, akademie, apod. – vše podle aktuální pandemické situace)

– Klub tvořivých Americká – ve spolupráci s DDM Sova, zahájen provoz  po přihlášení žáků zákon. zástupcem, seznámení s nabídkou zájmových kroužků na škole

– školní parlament, zahájena činnost, seznámení s činností

 MAP – malá technická univerzita, Šablony II – ve fázi dokončení, Národní plán pro podporu vzdělávání (po distanční výuce) – v současné době cca 70 dětí přihlášených, doučování žáků postižených distanční výukou, do 31. 12. 2021

– inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb

Diskuze, připomínky, podněty

– p. ředitel vyzval členy školské rady ke spolupráci

Usnesení:

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2020/21.

Zapsala: Mgr. Zuzana Šantrochová

Ověřil: Mgr. Eduard Lhoták

Předseda: Mgr. Iveta Macková