1. Domů
  2. >
  3. Pro rodiče
  4. >
  5. Zápis 2024

Zápis k povinné školní docházce

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok (popř. děti s dodatečným odkladem).

Žádost o přijetí se podává osobně popř. předem elektronicky na stránkách zápisového systému od 25. 3. 2024 (www.zapisyzs.cheb.cz). Podepsanou a řádně vyplněnou žádost zákonným zástupcem dítěte je možno předem poslat

Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 5. 2024.

Zápis proběhne s účastí dětí 16. 4. – 17. 4. od 14.00 – 17.00 v budově školy.

K zápisu je třeba doložit zákonným zástupcem:

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Další termíny pro zápis dítěte – kdykoliv po telefonické domluvě. Tento zápis proběhne bez účasti dítěte.

Přijetí žáků

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 2 třídy. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 2. ZŠ Cheb.

2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 2. ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné školní docházky.

3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 2. ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).

4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 7. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Stáhnout zde: desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Přípravná třída

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme přednostně pro děti s odkladem školní docházky přípravnou třídu. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Vyplněnou žádost a doporučení školského poradenského zařízení odevzdejte na školu do 30.5. 2024.

Upozorňujeme, že podmínkou pro otevření přípravné třídy je minimálně počet 10 přihlášených.