1. Domů
  2. >
  3. Škola

Umístění, úplnost a velikost školy

Základní škola je umístěna v centru města u kruhového objezdu. Z důvodu vyšší frekventovanosti dopravy na této komunikaci jsou všechny přechody pro chodce v době příchodu žáků do budovy školy a odchodu žáků z budovy školy zajištěny Policií ČR. Příslušníci dopravní policie dohlíží na provoz u budovy školy a zajišťují žákům školy bezpečný přechod komunikace. Dobrá dostupnost hromadné dopravy je výhodou školy pro dojíždějící žáky i pedagogy.

Naši školu navštěvují žáci z celého města a jeho okolí. Dlouhodobě navštěvuje 2. základní školu Cheb přibližně 450 žáků. 2. základní škola Cheb je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Výuka probíhá na 1. stupni i na 2. stupni ve 2 paralelních třídách v ročníku. Součástí školy bývá dle aktuálních možností i přípravná třída. Při škole jsou provozována 3 až 4 oddělení školní družiny pro žáky 1. stupně o kapacitě až 120 žáků.

Podmínky školy

Druhá základní škola Cheb, příspěvková organizace, je středně velkou školou s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Na první pohled zaujme svým širokým kamenným vstupním schodištěm a členitou uliční fasádou. Součástí školy jsou nejen kmenové třídy rozmístěné do 3 nadzemních podlaží vybavené funkčním, moderním a estetickým nábytkem, ale také dvě vybavené počítačové učebny, počítačová síť s přístupem na internet, školní knihovna, učebny a laboratoře pro přírodovědné předměty s odpovídajícím přístrojovým vybavením, učebna společenských věd a výtvarný ateliér. Velká část učeben je vybavena interaktivními tabulemi. Součástí školy je i školní kuchyňka a dvě tělocvičny.

Nezbytnou součástí školy jsou také zóny pro relaxaci i samostatné vzdělávání žáků, prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci i relaxaci pedagogů a prostory pro osobní hygienu žáků i vyučujících. Nezbytným materiálním zázemím jsou také kvalitní učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika a další zázemí, které umožňuje efektivní vyučování, vede k tvořivosti žáků a stimulaci jejich aktivity. Důležitou roli RVP ZV zastává školní knihovna, jež zahrnuje ve svých fondech vedle tradičních tištěných typů dokumentů (knihy, časopisy) také audiovizuální dokumenty (videokazety, CD disky, diafilmy apod.) a vyučovací počítačové programy. V prostorách školní knihovny se realizují: četba, poslech, informační a konzultační služby, výstavky, prezentace projektů, zpracování a půjčování informačních pramenů a skupinové aktivity. Beletrie v knihovně umožňuje citový a umělecký rozvoj, poskytuje modely jednání a příležitosti k reflexi. Odborná literatura pak přináší výklady o světě, různých jevech a vzájemných souvislostech, modelová řešení problémových situací a metody a návody zkoumání přírodní a společenské reality. K jednání se zákonnými zástupci i žáky slouží místnost Slunce v duši, jež má navozovat příjemnou atmosféru svou netradiční výmalbou a vybavením.

Školní budova má prostorné světlé chodby využitelné pro regenerační fázi výchovně vzdělávacího procesu- pro aktivní odpočinek o přestávkách. Prostory nad předními dvěma schodišti ve třetím podlaží umožňují vytvoření sedacích koutků pro žáky k diskusi či hrám. Bývají využity i pro výstavky žákovských prací. Na chodbě ve třetím nadzemním podlaží je umístěna informativní obrazovka. Interiér školy včetně výzdoby žákovskými pracemi a nástěnkami je velmi vlídný, příznivý a působí optimisticky.

Půdorys školní budovy umožnil vytvořit dvě atria, která žáci pod dohledem pedagogických pracovníků využívají k relaxaci i učení. Obě atria jsou osázena okrasnými rostlinami. Větší z nich je vybaveno stylovými dřevěnými prolézačkami, houpačkou a pískovištěm, protože slouží také k relaxaci dětí, které navštěvují školní družinu, jež je součástí školy. Je zde i venkovní ohniště a dostatečné množství laviček vybízejících k odpočinku ve stínu polovysokých dřevin. Navazuje na boční vchod do prostor školy sloužící oddělením školní družiny. Menší atrium je přístupné z hlavní části budovy a slouží starším žákům. Je rovněž vybaveno lavičkami, které mohou sloužit k odpočinku, ale lze je využít i pro vyučování mimo učebnu.

Škola využívá hřiště vzdálené od budovy školy cca 150 m. Hřiště je v odpoledních hodinách otevřeno veřejnosti. Rovněž dlouhodobě využívá bazén 6. základní školy vzdálené cca 600 m. Žáci 2. základní školy Cheb se mohou stravovat ve školní jídelně vzdálené od budovy školy cca 200 m.

Škola je bezbariérová. Integrovat vozíčkáře je možné, nejlépe v případě, že bude mít asistenta.