1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. EU peníze školám

2009/2010

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

MŠMT ČR vyhlásilo v tomto školním roce v rámci OP VK průběžnou výzvu k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Zahájení příjmu finalizovaných žádostí bylo 4.6.2010. Doba trvání projektu je 30 měsíců. Výzva potrvá až do vyčerpání částky na projekt určené, nejdéle však do 20.12.2012.

Poněvadž naše škola chce zkvalitnit a zefektivnit výuku, rozhodli jsme se do projektu zapojit. Zástupci školy pro projektovou činnost absolvovali na jaře 2010 několik seminářů EU peníze školám.

S projektem, jeho smyslem a cíli seznamovali ostatní učitele. Do projektu bychom chtěli vstoupit ve školním roce 2011/2012, projektovou žádost plánujeme podat ve třetím čtvrtletí příštího školního roku.

2010/2011

V březnu 2011 jsme na MŠMT ČR předložili projektovou žádost pro oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Rozhodnutí o realizaci projektu s názvem 2. ZŠ Cheb jsme obdrželi na konci června. Její plánovaný začátek stanovený na 1.9.2011 rozhodnutí akceptovalo. Doba trvání projektu je 30 měsíců. Rozpočet projektu je 2 251 684 Kč.

Jádrem našeho projektu jsou tyto klíčové aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Projektový záměr a výběr šablon jsou výsledkem několikaměsíčních úvah, diskusí, porad, setkávání učitelů v menším či větším kruhu, výzkumu (současný stav) a průzkumu (potřeby), průsečíkem řady pohledů a jedinečnosti projektu.

Do projektu se v únoru přihlásilo 18 učitelů. (V říjnu 2010 začal pracovat sedmičlenný přípravný tým.)

2011/2012

Harmonogram činností v tomto školním roce:

vytvoření manažerského týmu (září);
inovace – příprava a organizace (září – říjen);
DVPP – příprava (září – říjen);
inovace – vytváření dokumentů, tj. pracovních listů a digitálních učebních materiálů, a jejich ověřování (etapa I: listopad – červen);
DVPP – realizace (listopad – červen);
uzavření pracovních smluv (listopad);
výběrová řízení – (etapa I: listopad – prosinec)
monitorovací zprávy (v daných termínech)
publicita (průběžně)

Realizace projektu v kalendáři

září
Na začátku školního roku sestavujeme manažerský tým projektu.
Začínáme pracovat na detailní organizaci inovace a DVPP.

říjen
Dokončujeme přípravu a organizaci inovace a DVPP.
Připravujeme výběrová řízení na dodávku výpočetní techniky a počítačových stolů a židlí.

listopad
S vyučujícími zapojenými do projektu se uzavírají pracovní smlouvy.
Učitelé začínají vytvářet pracovní listy a digitální učební materiály a ověřovat je.
Probíhá školení – DVPP.
Vyhlašujeme výběrová řízení na dodávku: obě výběrová řízení jsme zrušili s udáním důvodu.
Náš projekt představujeme rodičům při třídních schůzkách.

prosinec
Většina učitelů zapojených do projektu absolvuje DVPP.
Vyhlašujeme nová výběrová řízení na dodávku: v obou výběrových řízeních byly vybrány nejvhodnější nabídky; začala jednání vedoucí k podpisu kupních smluv.

leden
29.12.2011 uzavíráme smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (Dodávka výpočetní techniky na 2. základní školu Cheb).
11.1.2012 uzavíráme smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (Dodávka počítačových stolů a židlí na 2. základní školu Cheb).
12. ledna náš projekt představujeme návštěvníkům školy při tradičním Dnu otevřených dveří.
Učitelé vytvářejí pracovní listy a digitální učební materiály a ověřují je v běžné výuce.

2. pololetí šk. roku
Vybraní dodavatelé obou výběrových řízení splnili své závazky dle kupních smluv. Vybudována zvláště nová učebna informatiky. Vyučující pokračovali v tvorbě pracovních listů a digitálních učebních materiálů a jejich ověřování ve výuce.

2012/2013


V 1. i 2. pololetí šk. roku učitelé nadále vytvářeli potřebné materiály a plnili zadání projektu. Všichni vyučující zapojení do projektu absolvovali další DVPP. V 2. pololetí jsme vyhlásili další výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky. Druhá učebna informatiky a některé třídy vybaveny rovněž novou výpočetní technikou.

2013/2014


V tomto šk. roce, na konci 1. pololetí, projekt uzavíráme. Většinu úkolů dle zadání projektu jsme splnili. Vedoucími učiteli, již druhým po stránce technické pomáhali, byli I. Macková, Z. Šantrochová, I. Vítková, K. Havlíková, R. Kočí a Z. Toms.