1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty

2023/2024

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

OP JAK

2022/2023

Národní plán obnovy 2023

Projekt Šablony III

V rámci Šablon III jsou na naší škole realizovány projektové dny s odborníkem týkající se environmentálního vzdělávání, podpory podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

2021/2022

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

Projekt Šablony III

Národní plán obnovy 2022

Od 1. 1. 2022 naše škola využívá finanční prostředky (218.075 Kč) na individuální nebo skupinové
doučování žáků. Vše probíhá v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci jsou
prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. V současné době takto pracuje 13 pedagogů
naší školy a poskytuje podporu žákům 1. a 2. stupně.

Národní plán podpory vzdělávání 2021

Od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 měla naše škola k dispozici částku 60.680 Kč na doučování žáků
postižených distanční výukou, zhoršeným prospěchem, sociálním prostředím, odlišným mateřským
jazykem, apod.
220 hodin vyučovalo 14 vyučujících, podpořeno bylo 83 žáků 1. a 2. stupně.

OP VVV Šablony II

2019/2020

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_063 Šablony II
Délka projektu: 24 měsíců
Anotace projektu: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Z řady činností tohoto projektu jsou pro nás vlajkovou lodí aktivity rozvíjející ICT v naší škole.
Začátek: 1. 9. 2019
Ukončení: 31. 8. 2021

Výzva 02_16_022

2017/2018

VÝZVA Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
Realizace projektu 28. 7. 2017 – 27. 8. 2019

Výzva 57

2015/2016

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název projektu: Rozvoj technických dovedností žáků
Zkrácený název projektu: Školní dílna
Celkový rozpočet projektu: 204 112 Kč
Popis realizace klíčové aktivity: Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia.
Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

Výzva 56

2014/2015

2. ZŠ Cheb, Májová 14 – název našeho nového projektu výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výzvy pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů ostatních s využitím zjednodušeného vykazování nákladů formou jednotkových nákladů (tzv. unit costs) v souladu s článkem 11 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu.

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Šablony našich klíčových aktivit:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti,
 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity: 780 744 Kč
Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

EU peníze školám (2009 – 2014)

2013/2014
V tomto šk. roce, na konci 1. pololetí, projekt uzavíráme. Většinu úkolů dle zadání projektu jsme splnili. Vedoucími učiteli, již druhým po stránce technické pomáhali, byli I. Macková, Z. Šantrochová, I. Vítková, K. Havlíková, R. Kočí a Z. Toms.

2012/2013

V 1. i 2. pololetí šk. roku učitelé nadále vytvářeli potřebné materiály a plnili zadání projektu. Všichni vyučující zapojení do projektu absolvovali další DVPP. V 2. pololetí jsme vyhlásili další výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky. Druhá učebna informatiky a některé třídy vybaveny rovněž novou výpočetní technikou.

2011/2012

Harmonogram činností v tomto školním roce:

vytvoření manažerského týmu (září);
inovace – příprava a organizace (září – říjen);
DVPP – příprava (září – říjen);
inovace – vytváření dokumentů, tj. pracovních listů a digitálních učebních materiálů, a jejich ověřování (etapa I: listopad – červen);
DVPP – realizace (listopad – červen);
uzavření pracovních smluv (listopad);
výběrová řízení – (etapa I: listopad – prosinec)
monitorovací zprávy (v daných termínech)
publicita (průběžně)

Realizace projektu v kalendáři

září
Na začátku školního roku sestavujeme manažerský tým projektu.
Začínáme pracovat na detailní organizaci inovace a DVPP.

říjen
Dokončujeme přípravu a organizaci inovace a DVPP.
Připravujeme výběrová řízení na dodávku výpočetní techniky a počítačových stolů a židlí.

listopad
S vyučujícími zapojenými do projektu se uzavírají pracovní smlouvy.
Učitelé začínají vytvářet pracovní listy a digitální učební materiály a ověřovat je.
Probíhá školení – DVPP.
Vyhlašujeme výběrová řízení na dodávku: obě výběrová řízení jsme zrušili s udáním důvodu.
Náš projekt představujeme rodičům při třídních schůzkách.

prosinec
Většina učitelů zapojených do projektu absolvuje DVPP.
Vyhlašujeme nová výběrová řízení na dodávku: v obou výběrových řízeních byly vybrány nejvhodnější nabídky; začala jednání vedoucí k podpisu kupních smluv.

leden
29.12.2011 uzavíráme smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (Dodávka výpočetní techniky na 2. základní školu Cheb).
11.1.2012 uzavíráme smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (Dodávka počítačových stolů a židlí na 2. základní školu Cheb).
12. ledna náš projekt představujeme návštěvníkům školy při tradičním Dnu otevřených dveří.
Učitelé vytvářejí pracovní listy a digitální učební materiály a ověřují je v běžné výuce.

2. pololetí šk. roku
Vybraní dodavatelé obou výběrových řízení splnili své závazky dle kupních smluv. Vybudována zvláště nová učebna informatiky. Vyučující pokračovali v tvorbě pracovních listů a digitálních učebních materiálů a jejich ověřování ve výuce.

2010/2011

V březnu 2011 jsme na MŠMT ČR předložili projektovou žádost pro oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Rozhodnutí o realizaci projektu s názvem 2. ZŠ Cheb jsme obdrželi na konci června. Její plánovaný začátek stanovený na 1.9.2011 rozhodnutí akceptovalo. Doba trvání projektu je 30 měsíců. Rozpočet projektu je 2 251 684 Kč.

Jádrem našeho projektu jsou tyto klíčové aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Projektový záměr a výběr šablon jsou výsledkem několikaměsíčních úvah, diskusí, porad, setkávání učitelů v menším či větším kruhu, výzkumu (současný stav) a průzkumu (potřeby), průsečíkem řady pohledů a jedinečnosti projektu.

Do projektu se v únoru přihlásilo 18 učitelů. (V říjnu 2010 začal pracovat sedmičlenný přípravný tým.)

2009/2010

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

MŠMT ČR vyhlásilo v tomto školním roce v rámci OP VK průběžnou výzvu k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Zahájení příjmu finalizovaných žádostí bylo 4.6.2010. Doba trvání projektu je 30 měsíců. Výzva potrvá až do vyčerpání částky na projekt určené, nejdéle však do 20.12.2012.

Poněvadž naše škola chce zkvalitnit a zefektivnit výuku, rozhodli jsme se do projektu zapojit. Zástupci školy pro projektovou činnost absolvovali na jaře 2010 několik seminářů EU peníze školám.

S projektem, jeho smyslem a cíli seznamovali ostatní učitele. Do projektu bychom chtěli vstoupit ve školním roce 2011/2012, projektovou žádost plánujeme podat ve třetím čtvrtletí příštího školního roku.