1. Domů
  2. >
  3. Škola
  4. >
  5. Školská rada

Školská rada 9.11.2023

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: ředitel školy Mgr. Zuzana Šantrochová

Program:

1. Přivítání a poděkování zástupcům ŠR za celoroční spolupráci

2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2022 / 23, stav k 9. 11. 2023, plán aktivit hrazených ze SRPDŠ – p. Šedivá

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2022/23 – Mgr. Zuzana Šantrochová

4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2023/24 – Mgr. Zuzana Šantrochová

Průběh jednání :

1. Seznámení s programem

2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok. Schválení příspěvku SRPDŠ 300 Kč na žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich (viz přehled – p. Šedivá)

3. Školní rok 2022/2023 – p. ředitelka

– předložení výroční zprávy o činnosti školy

– stavební úpravy (skříňky pro žáky v šatnách, stav budovy, apod.)

4. Školní rok 2023/2024

– ŠŘ formální úprava (písmo, kapitoly) a doporučená úprava řešení záškoláctví, počty neomluvených hodin a výchovná opatření s tím související           

– ŠVP ZV Čeština jako druhý cizí jazyk (Ukrajinci 7. třída)

– počty žáků – 412

– pedagogický sbor – 49 pedagogů (AP 1. st. – 4, AP 2. st. – 4, 2 tandemoví učitelé)

– 1. třída – 47 žáků

– PT – 14 žáků

– i v letošním roce jsme školou určenou pro výuku cizinců – jazyková výuka převážně Ukrajinců, výuku vede Mgr. Sobotková Červenková, 14 žáků ve 2 skupinách 4h týdně celkem

– personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny – nově přijata studující p. učitelka aprobace ČJ – HV  – Zuzana Pejsarová

5. Školní rok 2023/24 – koncepční záměr školy– kalendář akcí na školní rok 2023/2024 (kalendář akcí – adaptační pobyt pro ž. 6. tříd, celoškolní projekty, akademie, lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd, škola v přírodě, exkurze, kurz sebeobrany, celoškolní projekty, vánoční dílny, apod.)

Projektová činnost školy

            – NPO – SES na podporu škol s nadprůměrným zastoupením

sociálně-znevýhodněných žáků MŠMT – 18109/2022-6

           –  OP JAK – podpora celoživotního vzdělávání, které je nikdy nekončící proces Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. 

           –  Pomáháme školám k úspěchu – podpora čtenářství, pisatelství, kritické gramotnosti, budování školního klimatu

           –  multimediální projekt Pohádky  pro lepší začátky – primární prevence a podpora čtenářské gramotnosti

– Klub tvořivých Americká – ve spolupráci s DDM Sova

– školní parlament Bc. Havlíková, Mgr. Němečková

            – inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb

5. Aktuality

Diskuze, připomínky, podněty

Paní ředitelka poděkovala za dosavadní spolupráci a vyzvala členy Školské rady ke spolupráci další. Pozvala členy Školské rady na vánoční dílny 12. 12. a vánoční zpívání na chebském náměstí 14. 12. od 17h.

Usnesení:

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2022/23 (zaslána předem v termínu elektronicky)

Přílohy: 

Prezenční listina

Zapsala: Mgr. Irena Vítková

Ověřil: Mgr. Bohumil Jecha

Předseda: Mgr. Iveta Macková