1. Domů
 2. >
 3. Škola
 4. >
 5. Školská rada

Složení

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

 • Jiří Černý
 • Samuel Sichrovský

Zástupci pedagog. pracovníků školy:

 • Mgr. Iveta Macková – předseda
 • Mgr. Eduard Lhoták
 • Mgr. Zuzana Šantrochová

Zástupci zákonných zástupců žáků:


Zápis ze schůze školské rady 10.10. 2019:

Datum: 10.10.2019
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: ředitel školy Mgr. Bohumil Jecha

Program:

 1. Přivítání a poděkování zástupcům ŠR za celoroční spolupráci
 2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2018/19 – paní Caranová
 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2018/19 – Mgr.Bohumil Jecha
 4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2019/20

Průběh jednání:

 1. Seznámení s programem
 2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok. Schválení příspěvku SRPDŠ 150 Kč na žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich ( viz. přehled- paní Caranová)
 3. Školní rok 2019/2020 – pan ředitel Mgr. Bohumil Jecha
  • předložení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
  • personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny – odchod Mgr. Kočího, nová vedoucí vychovatelka družiny paní Koucká a nová vychovatelka paní Mulačová, paní Janoušková – učitelka
  • stavební úpravy během letních prázdnin
  • stav žáků k 30.9. – 464 celkem, z toho 17 cizinců
 4. Školní rok 2019/2020 – koncepční záměr rozvoje školy
  • plán akcí na školní rok 2019/2020 (kalendář akcí – celoškolní projekty, akademie, apod)
  • Klub tvořivých Americká – ve spolupráci s DDM Sova, zahájen provoz po přihlášení žáků zákon. zástupci, seznámení s nabídkou zájmových kroužků na škole
  • školní parlament, seznámení s činností
  • technický stav a vybavení školy, MAP – malá technická univerzita – proškolení 3 vyučujících, učebna přípravné třídy, přípravy na rekonstrukci a modernizaci učeben fyziky, chemie, jazyků, Šablony- ukončený projekt a schválený nový projekt –DVPP a doučování
  • inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb
 5. Aktuality
  • testování ČŠI ( dopravní výchova 6.třídy) – podzim 2019
  • kontrola financování
 6. Diskuze, připomínky, podněty
  • p.ředitel vyzval členy školské rady ke spolupráci

Usnesení:

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2018/19

Zapsala: Mgr.Zuzana Šantrochová
Ověřil: Mgr. Eduard Lhoták
Předseda: Mgr.Iveta Macková