1. Domů
 2. >
 3. Škola
 4. >
 5. Školská rada

Školská rada 3.11.2022

Přítomni: viz. prezenční listina
Hosté: ředitelka školy Mgr. Zuzana Šantrochová

zástupci jmenovaní zřizovatelem:
Jiří Černý
Mgr. Pavla Sudimacová
Bc. Martin Trnka
 zástupci pedagog. pracovníků školy:
Mgr. Iveta Macková – předseda
Mgr. Irena Vítková
Mgr. Bohumil Jecha
 zástupci zákonných zástupců žáků:
Zuzana Kušnírová (žák Karel Zdeněk – 6. B, Amálie Zdeňková 9. B)
Jitka Šedivá (žák Martin Ševčenko – 1.A, Michal Ševčenko – 7.A)
Vladimíra Křížová (žák Vít Kříž 8. A, Kristýna Křížová 1. A)

Program:

 1. Přivítání a poděkování zástupcům ŠR za celoroční spolupráci , představení nových
  zástupců z řad učitelů (p. Vítková) a z řad rodičů.
 2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2021 / 22 – p. Šedivá
 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2021/22 – Mgr. Zuzana Šantrochová
 4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2022/23 – Mgr. Zuzana Šantrochová
 5. Diskuze

Průběh jednání :

 1. Seznámení s programem
 2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok. Schválení příspěvku SRPDŠ 150 Kč na
  žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich ( viz. přehled- p. Šedivá)
 3. Školní rok 2021/2022 – p. ředitelka – předložení výroční zprávy o činnosti školy
 4. Školní rok 2022/2023 – ŠŘ dodatek, ŠVP ZV úprava, počty žáků, pedagogický sbor

Školní rok 2022/23 – koncepční záměr školy

5. Aktuality
– Diskuze, připomínky, podněty
– Paní ředitelka poděkovala za dosavadní spolupráci a vyzvala členy školské rady ke spolupráci další.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2021/22 (zaslána elektronicky 11.10.)

Přílohy:
Prezenční listina
Zapsala: Mgr. Irena Vítková
Ověřil: Mgr. Bohumil Jecha
Předseda: Mgr. Iveta Macková

Školská rada 12.5.2022

Přítomni: viz prezenční listina

Host:

Program:

1. Představení nové paní ředitelky školy Mgr. Zuzany Šantrochové

2. Seznámení s hospodařením – p. Caranová  Rathouská

3. Seznámení s výchov. vzdělávacím  procesem ve školním roce 2021/22

koncepční záměr školy, ŠVP ZV

úspěchy ve vzdělávání, olympiády a soutěže

personální otázka, plánované změny od školního roku 2022/23

a) Změny v pedagogickém sboru od 2022/23 – odchod p. uč. Bělochové, AP – p. Štěpinové, p. Lhotáka. V současné době probíhají výběrová řízení na pozici učitel 1. stupně, AP a učitel M a D 2. stupeň.  DVPP – specializační studium na VP p. Bednářová, p. Jelínková, na  koordinátora  ŠVP ZV p. Vojíková, AP – p. Šímová.

b) zápisy do 1. tříd – zapsáno 49 dětí, z toho 19 odkladů  (3 nevyřízené odklady, dohledáváme ještě 5 dětí) – 30 žáků do 1. tříd.  Plán otevřít dvě třídy (30 + žáci opakující ročník). 

Přípravný ročník – přihlášeno 11 dětí (vyřízeno 6 žádostí).

c) Stav žáků v současné době – 414 z toho 13 žáků PŠD v cizině, žáci z UA – celkem 27 (2 žáci dochází na 3. ZŠ na jazykový kurz), 1. stupeň – 216 žáků, 2. stupeň – 198 žáků. Přijímací řízení – 13 žáků přijímací řízení na gymnázium z 5. tříd 

d) úspěchy ve vzdělávání – převážně sportovní  úspěchy, velká zásluha p. uč. Červenkové Sobotkové. (viz příloha)

e) úprava ŠVP ZV (2021/22 –  Informatika  nově ve  4. a  6. tř. (snížena o 1 hodinu dotace vyučovacího předmětu přírodověda a  předmětu  zeměpis) .  V současné  době probíhá úprava ŠVP ZV pro příští školní rok

f) Žáci z Ukrajiny – jejich vzdělávání, kontrola ČŠI

Adaptační volnočasové skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku. Cílem této aktivity je podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 6 do 15 let migrujících z Ukrajiny a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.

4. Školní akce do konce letošního školního roku

Školní akce plánované do konce školního roku – příprava oslav 130. výročí založení školy, rozloučení se žáky 9. tříd, výlety a exkurze, den dětí, branné cvičení.  V dubnu  proběhla  škola v přírodě – 40 žáků z 2. a  5. tříd, rekreační objekt Bublava.

5. Projektová činnost, spolupráce s MAP II

Projektová činnost školy –  v realizaci Šablony III (projektové dny – 20 šablon).

Národní plán podpory návratu do škol: září – prosinec 2021, dotace 60 680,-.

Národní plán obnovy (finanční zdroj pro realizaci jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU), leden – srpen  2022,  dotace 218 075,-. Podpořeno  projektem  celkem  110 žáků.

Prevence  digitální propasti: Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost – pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. Výše dotace činí 483 000,00 Kč.

6. Plánované stavební úpravy během prázdnin

Plán plánovaných oprav během prázdnin – malování tříd, oprava vstupu do školy z ulice 26. dubna

             

Usnesení: Školská rada byla  12. 5. 2022 seznámena se skutečnostmi výchovně – vzdělávacího procesu.             

            Zapsala: Jitka Šedivá

            Ověřil:  Mgr. Eduard Lhoták

            Předseda:  Mgr. Iveta Macková


Školská rada 7.10. 2021

Složení

Datum: 7.10.2021
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: ředitel školy Mgr. Bohumil Jecha

Program:

– počty dětí (úbytek, 398 k 30. 9.), dvě první třídy

– personální problematika, pedagogický sbor a jeho změny –  p. Janoušková – asistentka pedagoga. Výhledově škola bude hledat učitelku 1. stupně, popř. 2. stupně  – aprobace M

– stavební úpravy během letních prázdnin, bezbariérovost, výtah, odborné učebny – F, jazykové učebny, chemie. Do provozu až začátkem listopadu z důvodu zdržení dodávky nábytku.

– stav žáků k 30. 9. –  počty dětí  – úbytek, 398, dvě první třídy po 19 dětech

– počet žáků zapsaných na naší škole a studujících v cizině

– plán akcí na školní rok 2021/2022 (kalendář akcí – celoškolní projekty, akademie, apod. – vše podle aktuální pandemické situace)

– Klub tvořivých Americká – ve spolupráci s DDM Sova, zahájen provoz  po přihlášení žáků zákon. zástupcem, seznámení s nabídkou zájmových kroužků na škole

– školní parlament, zahájena činnost, seznámení s činností

 MAP – malá technická univerzita, Šablony II – ve fázi dokončení, Národní plán pro podporu vzdělávání (po distanční výuce) – v současné době cca 70 dětí přihlášených, doučování žáků postižených distanční výukou, do 31. 12. 2021

– inkluze a spolupráce s PPP a SPC Cheb

Diskuze, připomínky, podněty

– p. ředitel vyzval členy školské rady ke spolupráci

Usnesení:

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2020/21.

Zapsala: Mgr. Zuzana Šantrochová

Ověřil: Mgr. Eduard Lhoták

Předseda: Mgr. Iveta Macková