1. Domů
  2. >
  3. Aktuality
  4. >
  5. Všeobecné
  6. >
  7. Ukliďme si Česko
11. 4. 2023 Rubrika: Všeobecné

Ukliďme si Česko

Před Velikonocemi ve středu 5. 4. 2023 byl zorganizován na 2. ZŠ celoškolní projekt s názvem Ukliďme si Česko. Cílem projektu byla propagace ochrany životního prostředí, v užším smyslu cílená na správné zacházení s odpadem z domácností. První dvě hodiny proběhla environmentální vzdělávací akce vedená skupinkami starších žáků, již jako průvodci diskutovali s mladšími o třídění odpadu, jeho možné recyklaci a dalším využití. Osmáci a deváťáci byli instruováni paními učitelkami Hrdinovou a Vojíkovou, jak má jejich vystoupení vypadat a skutečně zvládli svou práci na výbornou.
V úvodním rozhovoru zjišťovali, jak jsou na tom ostatní s tříděním odpadu, probírali, co se běžně v domácnostech třídí. Poté společně zhlédli edukační video, ke kterému měli připravené dotazy. Mimo jiné v něm zazněly informace o umístění ČR v rámci třídění ve srovnání s ostatními zeměmi, o produktech vyráběných z odpadu apod. V následné prezentaci se žáci dozvěděli, jak moc negativní dopad má celosvětová produkce odpadu na životní prostředí. Zaznamenali existenci sběrných míst v ČR atd. Každý žák obdržel pracovní list, na němž měl rozhodnout o vytřídění jednotlivých druhů odpadků. Na závěr proběhla společná kontrola s týmem starších. Výstupem ve všech třídách byly plakáty s nalepenými ukázkami odpadních produktů přiřazené ke správné popelnici na tříděný odpad.
Osmáci navíc společně vytvořili časovou osu zaznamenávající délku rozkladu jednotlivých odpadků v přírodě od bia až po plast. Poslední výukové hodiny patřily práci v terénu. Symbolicky byl zakončen projektový den dobrovolným úklidem odpadků v okolí školy. Tímto byla vyjádřena podpora organizátorům z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a spolku Ukliďme Česko, již se tradičně věnují už několik let po sobě úklidovým akcím – nelegálně vzniklým černým skládkám, nepořádku po turistické sezoně apod.

Děkujeme organizátorkám za skvěle připravený smysluplný projekt a všem účastníkům za spolupráci.

Mgr. Barbora Bednářová