1. Domů
 2. >
 3. Aktuality
 4. >
 5. Zápis
 6. >
 7. Zápis k povinné školní...
18. 3. 2022 Rubrika: 1. třída

Zápis k povinné školní docházce

Zápisy pro školní rok 2022/2023 mohou proběhnout za osobní přítomnosti dítěte ve škole. Dostavit se mohou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Žádost o přijetí se podává elektronicky na stránkách zápisového systému https://zapisyzs.cheb.cz/    od 21. 3. 2022. Na těchto stránkách najdete všechny potřebné informace.

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost zákonným zástupcem dítěte je poté možno předat:

 • do datové schránky školy (9matgiu)  
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem        
 • poštou – 2. základní škola Cheb, Májová 14, 350 02 Cheb
 • osobně

Žádost musí být doručena nejpozději 30. 4. 2022.

Zápis s účastí dítěte proběhne 20. 4. – 21. 4. od 14.00 – 17.00. Dítě hravou formou bude prokazovat školní zralost, se zákonným zástupcem bude veden pohovor o dítěti a jeho potřebách. Pokud se dítě ze zdravotních důvodů nebude moci zápisu zúčastnit, zákonný zástupce dítě pouze zapíše.

K zápisu je třeba doložit zákonným zástupcem:

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyplnit a vytisknout přímo ve škole)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • kartičku pojištěnce
 • popř. rozhodnutí o odkladu školní docházky ve školním roce 2022/23

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. U podání elektronickou formou stačí rodný list dítěte doložený prostou kopií dálkovým způsobem.

Odklad školní docházky:

Odklad školní docházky Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:                                      

 1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení     3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučení pro odklad školní docházky lze do 30. 4. 2022 dodatečně k žádosti doložit.

Přípravná třída

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme přednostně pro děti s odkladem školní docházky přípravnou třídu.. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Vyplněnou žádost a doporučení školského poradenského zařízení odevzdejte na školu do 30.5. 2022 Upozorňujeme, že podmínkou pro otevření přípravné třídy je minimálně počet 10 přihlášených.

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce: 

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 2. ZŠ Cheb.

2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 2. ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné školní docházky.

3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 2. ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).

4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.                                                               

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 7. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Zápisy dětí z Ukrajiny

Zápis pro budoucí prvňáčky z Ukrajiny proběhne ve dnech 9. 6. a 16. 6., a to vždy od 14 do 17 hodin.