1. Domů
  2. >
  3. Pro rodiče
  4. >
  5. Přípravná třída

Ve školním roce 2024/2025 opět otevíráme přednostně pro děti s odkladem školní docházky přípravnou třídu.

Základním a nejdůležitějším cílem přípravné třídy je dítě všestranně rozvíjet, duševně, fyzicky a společensky jej připravit pro nástup do 1. třídy, a při tom zachovat a respektovat jeho individualitu a jedinečnost.

Činnosti v přípravné třídě jsou zaměřeny na upevňování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozšíření sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj hrubé i jemné motoriky, trénink soustředění a naslouchání, utváření elementárních matematických představ, orientaci v prostoru a v čase a na pomoc při hudebním a výtvarném projevu. Dochází k významnému zdokonalení řečové dovednosti i celkové kultury řeči.

V přípravné třídě je individuální a osobitý přístup samozřejmostí. Metody a formy práce jsou uzpůsobeny specifickým a speciálním potřebám dětí. Vyučování v přípravné třídě je u konkrétního dítěte zacíleno na posílení daných nedostatků, které byly důvodem jeho odkladu školní docházky. Výuka probíhá v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně a jednotlivé činnosti se střídají dle momentálních potřeb dětí. Záměrem je děti bezproblémově zapojit do 1. třídy a zabránit potenciálním selháním na začátku školní docházky.

O vývoji žáka jsou zákonní zástupci pravidelně informováni na třídních schůzkách.

Děti z přípravné třídy mají možnost navštěvovat ranní a odpolední školní družinu. Také mohou docházet do zájmových klubů Klubu tvořivých Americká. Účastní se veškerých akcí, které jsou školou pořádány.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná, tak jako poslední rok předškolní docházky. Rodiče hradí případné stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu. Přípravná třída není započtena do povinné školní docházky, děti nejsou klasifikovány. Na konci školního roku jsou slovně hodnoceny, hodnotí se výsledek, s jakým dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Pokud je dítě do přípravné třídy přijato, je jeho docházka povinná, bude spravována v třídní knize, nepřítomnost dítěte se musí omlouvat dle školního řádu. O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě kritérií přijetí. Třída je zřízena při minimálním počtu 10 dětí, maximum dětí ve třídě je 15.

Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Vyplněnou žádost a doporučení školského poradenského zařízení odevzdejte na školu do 30. 5. 2024. Upozorňujeme, že podmínkou pro otevření přípravné třídy je minimálně počet 10 přihlášených.

Kritéria přijetí do přípravné třídy