MŠMT k aktuální situaci

Postup integračního procesu cizinců ( od 1. 9. 2016 )

1) Pro přijetí žáka – pas dítěte i zákonného zástupce, případně rodný list, údaje o trvalém či přechodném pobytu, doklad o rodném čísle ( existuje-li), doklady o předchozím vzdělávání
2) Schůzka třídního učitele se zákonným zástupcem, při které se již konkrétně zjišťují kontakty, forma doučování a podpory, jeho dosavadní školní úspěchy, úroveň dosažených znalostí ( příloha k přijímacímu formuláři)
3) Třídní učitel a výchovný poradce předají informace ostatním vyučujícím, zřídí roli koordinátora, patrona ( spolužák, asistent pedagoga), vypracují plán pedagogické podpory
4) Pokud přetrvávají obtíže žáka – cizince, poskytnou se mu podpůrná opatření navržená školským poradenským zařízením

Hodnocení žáka – cizince:
– hodnocení za 1. pololetí by se mělo uskutečnit nejpozději do dvou měsíců po skončení 1.pololetí, hodnocen být ale žák cizinec nemusí
– nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, je pro hodnocení určen náhradní termín( do konce září ), do doby přezkoušení v náhradním termínu ( do konce září ) žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník . Pokud žák neprospěje na konci 2.pololetí, musí opakovat ročník. – při hodnocení se doporučuje a upřednostňuje kombinované slovní hodnocení

Doporučení pro rodiče:
– rozvíjet komunikativní úroveň, spolupracovat se školou, vhodně a citlivě podněcovat k výkonu