Od 1. 9. 2023 jsme školou určenou na jazykovou přípravu žáků cizinců. Školská legislativa uznává právo všech cizinců (nejen občanů EU) na kurz českého jazyka. Pro všechny žáky cizince, kteří plní povinnou školní docházku v ČR, poskytuje naše škola bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního
vzdělávání – jazykovou přípravu. Tato jazyková příprava zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.

Nárok na jazykovou přípravu mají pouze nově příchozí žáci-cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců.
Žádost o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu podávají zákonní zástupci.

Dobrý den, prosíme zákonné zástupce žáků cizinců Ukrajinců o aktualizaci dočasné ochrany. Pokud tito žáci Ukrajinci prodloužení dočasné ochrany mít nebudou, nemůžou pokračovat v jazykové výuce a mít upravený vzdělávací program. Žáci přinesou třídnímu učiteli buď potvrzení o registraci do systému Ministerstva vnitra anebo doklad o prodloužení dočasné ochrany. Děkujeme.

Процес продовження тимчасового захисту Закон № 67/2022 Зб. (лекс Україна освіта)

Доброго дня, року просимо законних представників студентів закордонних українців оновити тимчасовий захист. Якщо цим українським учням не продовжено тимчасовий захист, вони не можуть продовжувати уроки мови та мати змінену освітню програму. Учні приносять класному керівнику або підтвердження про реєстрацію в системі МВС, або документ про продовження тимчасового захисту. Дякую

MŠMT k aktuální situaci

Postup integračního procesu cizinců ( od 1. 9. 2016 )

1) Pro přijetí žáka – pas dítěte i zákonného zástupce, případně rodný list, údaje o trvalém či přechodném pobytu, doklad o rodném čísle ( existuje-li), doklady o předchozím vzdělávání
2) Schůzka třídního učitele se zákonným zástupcem, při které se již konkrétně zjišťují kontakty, forma doučování a podpory, jeho dosavadní školní úspěchy, úroveň dosažených znalostí ( příloha k přijímacímu formuláři)
3) Třídní učitel a výchovný poradce předají informace ostatním vyučujícím, zřídí roli koordinátora, patrona ( spolužák, asistent pedagoga), vypracují plán pedagogické podpory
4) Pokud přetrvávají obtíže žáka – cizince, poskytnou se mu podpůrná opatření navržená školským poradenským zařízením

Hodnocení žáka – cizince:
– hodnocení za 1. pololetí by se mělo uskutečnit nejpozději do dvou měsíců po skončení 1.pololetí, hodnocen být ale žák cizinec nemusí
– nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, je pro hodnocení určen náhradní termín( do konce září ), do doby přezkoušení v náhradním termínu ( do konce září ) žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník . Pokud žák neprospěje na konci 2.pololetí, musí opakovat ročník. – při hodnocení se doporučuje a upřednostňuje kombinované slovní hodnocení

Doporučení pro rodiče:
– rozvíjet komunikativní úroveň, spolupracovat se školou, vhodně a citlivě podněcovat k výkonu